DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2001

W 2001 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukazały się 43 tytuły, w tym:

 • 1 podręcznik,
 • 14 skryptów,
 • 2 zeszyty serii Monografie,
 • 7 wydziałowych Zeszytów Naukowych,
 • 8 zeszytów serii Rozprawy,
 • 4 zeszyty serii Konferencje,
 • 1 zeszyt serii Bibliografie,
 • 6 innych

o łącznej objętości 521,95 ark. wyd. w liczbie 17 770 egzemplarzy.

Kolejne 6 wydziałowych zeszytów naukowych oraz 2 monografie o objętości ok. 96 ark. wyd. zostały opracowane redakcyjnie i wydrukowane w pierwszych miesiącach 2002 roku. Wydawnictwem kierował prof. Jerzy Sobota – Redaktor naczelny Wydawnictwa.
Publikacje Wydawnictwa AR prezentowane są corocznie na Krajowych Targach Książki Akademickiej – ATENA w Warszawie oraz na marcowych Wrocławskich Targach Książki Naukowej.

Wydawnictwo AR prowadzi obsługę techniczną i administracyjną elektronicznego czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. W nowej kadencji 2000–2002 czasopismem kieruje Rada Programowa w składzie:

 1.         prof. dr hab. Janusz Falkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 2.         prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak z Akademii Rolniczej w Szczecinie,
 3.         prof. dr hab. Florian Gambuś z Akademii Rolniczej w Krakowie,
 4.         dr hab. inż. Janusz Prusiński prof. nadzw. z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy,
 5.         dr hab. inż. Kazimierz Banasik prof. nadzw. ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 6.         prof. dr hab. Zefiryn Adamski z Akademii Rolniczej w Poznaniu,
 7.         dr hab. inż. Stanisław Socha prof. nadzw. z Akademii Podlaskiej w Siedlcach,
 8.         prof. dr hab. Franciszek Kluza z Akademii Rolniczej w Lublinie,
 9.         prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z Akademii Rolniczej we Wrocławiu (przewodniczący Rady).

Powołane zostały nowe Kolegia Redakcyjne na kadencję 5-letnią do dnia 31 grudnia 2005 roku. Redakcje Kolegiów Redakcyjnych zlokalizowane są w następujących wydawnictwach uczelnianych i kierują nimi następujące osoby:

 • Agronomy – Agronomia – Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – prof. Janusz Prusiński
 • Biology – Biologia – Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach – vacat
 • Biotechnology – Biotechnologia – Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu – prof. Ewelina Dziuba
 • Civil Engineering – Budownictwo – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. Jerzy Sobota, Co-Chairman of Editorial Board – prof. Wiesław Nagórko
 • Geodesy and Cartography – Geodezja i Kartografia – Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu – prof. Stefan Cacoń
 • Environmental Development – Kształtowanie Środowiska – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie – prof. Krzysztof Boroń
 • Timber Engineering – Drzewnictwo – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu – prof. Jerzy Smardzewski
 • Forestry – Leśnictwo – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie – prof. Józef Walczyk
 • Economics – Ekonomia – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. Janina Sawicka
 • Agricultural Engineering – Inżynieria Rolnicza – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie – prof. Franciszek Kluza
 • Horticulture – Ogrodnictwo – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie – prof. Jan Dyduch
 • Fisheries – Rybactwo – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie – prof. Rajmund Trzebiatowski
 • Animal Husbandry – Zootechnika – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie – prof. Wiesław Skrzypczak
 • Food Science and Technology – Technologia Żywności i Żywienia – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu – prof. Waldemar Uchman
 • Veterinary Medicine – Weterynaria – Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu – prof. Wojciech Zawadzki

W roku 2001 czasopismo elektroniczne EJPAU było dofinansowane przez KBN w ramach środków na DOT przyznanych przez MEN. Dla zwiększenia liczby publikacji – decyzją Rady Programowej dofinansowanie nie obejmowało kosztów tłumaczenia artykułów na język angielski lub weryfikacji tłumaczenia, które pokrywali autorzy nadsyłanych prac. W roczniku 2001 EJPAU (volume 4) w jego dwóch numerach (issue 1 i 2) opublikowano 77 artykułów.

Czasopismo w rankingu czasopism KBN znajduje się w grupie 13 najwyżej punktowanych czasopism Zespołu P06 i za publikacje w nim otrzymuje się 6 pkt.

Rada Programowa na ostatnim posiedzeniu w dniu 29 i 30 listopada w AR w Krakowie podjęła decyzję o wystąpieniu w czerwcu 2002 r. z propozycją o wpisanie czasopisma na listę filadelfijską. Strony czasopisma odwiedza coraz więcej osób, o czym świadczą liczby gości na stronach EJPAU – w roku 2000 – 16092 gości i 53833 gości w roku 2001 w okresie 10 miesięcy (I–X), przy czym goście z zagranicy stanowią ponad 50%.

Z dniem 1 października 2001 roku polskie uczelnie rolnicze powołały czasopismo naukowe ACTA SCIENTIARUM POLONORUM, w którym publikowane będą oryginalne prace naukowe w języku polskim i angielskim z zakresu dyscyplin naukowych reprezentowanych w naszych uczelniach.

Czasopismo wydawane będzie w seriach tematycznych, o nazwach odpowiadających dyscyplinom naukowym, opublikowanych przez Centralną Komisję ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Czasopismem kieruje Rada Programowa złożona z przedstawicieli uczelni powołujących czasopismo, w składzie:

 • prof. dr hab. Janusz Falkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak z Akademii Rolniczej w Szczecinie,
 • prof. dr hab. Florian Gambuś z Akademii Rolniczej w Krakowie,
 • dr hab. inż. Janusz Prusiński prof. nadzw. z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy,
 • dr hab. inż. Kazimierz Banasik prof. nadzw. ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • prof. dr hab. Zefiryn Adamski z Akademii Rolniczej w Poznaniu,
 • dr hab. inż. Stanisław Socha prof. nadzw. z Akademii Podlaskiej w Siedlcach,
 • prof. dr hab. Franciszek Kluza z Akademii Rolniczej w Lublinie,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z Akademii Rolniczej we Wrocławiu (przewodniczący Rady).

Redakcje serii tematycznych zlokalizowane są w wydawnictwach poszczególnych uczelni, a funkcje przewodniczących Rad Naukowych serii sprawują:

 • Administratio Locorum – Gospodarka Przestrzenna – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – vacat
 • Agricultura – Agronomia – Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – prof. Marek Jassem
 • Architectura – Budownictwo – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. Andrzej Ciepielowski
 • Biologia – Biologia – Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach – vacat
 • Biotechnologia – Biotechnologia – Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu – prof. Ewelina Dziuba
 • Formatio Circumiectus – Kształtowanie Środowiska – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie – prof. Włodzimierz Rajda
 • Geodesia et Descriptio Terrarum – Geodezja i Kartografia – Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu – prof. Andrzej Świątkiewicz
 • Hortorum Cultus – Ogrodnictwo – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie – prof. Jerzy Hortyński
 • Medicina Veterinaria – Weterynaria – Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu – prof. Wojciech Zawadzki
 • Oeconomia – Ekonomia – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. Janina Sawicka
 • Piscaria – Rybactwo – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie – prof. Rajmund Trzebiatowski
 • Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria – Leśnictwo i Drzewnictwo – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu – prof. Konrad Magnuski
 • Technica Agraria – Inżynieria Rolnicza – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie
 • Technologia Alimentaria – Technologia Żywności i Żywienia – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu – prof. Waldemar Uchman
 • Zootechnica – Zootechnika – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie – prof. Henryk Kamieniecki

Koszty wydawnicze czasopisma pokrywane będą z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i opłat wnoszonych przez autorów. Termin wydania pierwszego numeru czasopisma Acta Scientiarum Polonorum przewidziany jest na maj 2002 roku.


WYKAZ WYDRUKOWANYCH TYTUŁÓW W 2001 ROKUPODRĘCZNIKI

Ark.wyd.

1. Czesław Wawrzeńczyk – Chemia organiczna

20,9

SKRYPTY 

1. Stanisław Rojek, Kazimierz Chmura – Podstawy rolnictwa. Przewodnik do ćwiczeń (Nr 429)

9,9

2. Praca zbiorowa pod redakcją Gustawa Sobkowicza – Przewodnik do ćwiczeń z ogólnej technologii żywności (Nr 432)

9,1

3. Danuta Witkowska, Anna Rodziewicz – Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń

 (Nr 433)

5,5

4. Janusz Antoni Madej, Marek Houszka, Zenon Sołtysiak, Marcin Domzalski – Histopatologia zwierząt domowych. Przewodnik do ćwiczeń (Nr 435)

8,1

5. Władysław Buniak, Elżbieta Jagiełło – Chemia ogólna(Nr 446)

8,3

6. Julian Paluch, Krzysztof Pulikowski, Mieczysław Trybała – Ochrona wód i gleb (Nr 460)

13,8

7. Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Zawadzkiego, Józefa Dejneki, Dionizego Zięby – Fizjologia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń  (Nr 461)

12,0

8. Andrzej Reinhard – Regulacja i matematyczne modelowanie ruchu wody w glebie  (Nr 462)

6,2

9. Krzysztof Bielecki, Anna Demczuk, Edward Grzyś, Elżbieta Sacała – Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin(Nr 463)

8,0

10. Jan Oszmiański, Jerzy Sożyński – Przewodnik do ćwiczeń z technologii przetwórstwa owoców i warzyw(Nr 464)

5,7

11. Praca zbiorowa pod redakcją Janiny Kuczery i Krystiana Kubicy – Laboratorium fizyki, biofizyki i agrofizyki (Nr 465)

15,6

12. Grzegorz Janik – Elementy marketingu (Nr 466)

5,5

13. Jan Kempiński, Wacław Zakrzewski – Mechanika budowli (Nr 467)

7,2

14. Ewa Walkowicz, Ewa Jodkowska – Hodowla i chów koni (Nr 468)

9,0

MONOGRAFIE 

1. Czesław Wajdzik – Więźby dachowe

11,0

2. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Soboty, Tadeusza Szulca i  Jakuba Tyszkiewicza –  Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu

55,9

WYDZIAŁOWE ZESZYTY NAUKOWE

 

1. Rolnictwo LX XVI (Nr 392)

26,7

2. Nauki Humanistyczne IV (Nr 393)

7,2

3. Rolnictwo LX XVII (Nr 396)

15,9

4. Zootechnika XLVII (Nr 400)

13,25

5. Rolnictwo LX XVIII (Nr 409)

15,3

6. Inżynieria Środowiska XII (Nr 413)

16,9

7. Geodezja i Urządzenia Rolne XVIII (Nr 416)

10,75

BIBLIOGRAFIE

1. Bibliografie VI (Nr 423)

18,0

ROZPRAWY 

1. Barbara Patorczyk-Pytlik – Agrochemiczna ocena różnych sposobów przygotowania kompostów z osadu ściekowego (Nr 401)

7,0

2. Anna Patrzałek – Znaczenie traw w powstawaniu zbiorowisk roślinnych na glebach inicjalnych wytworzonych z odpadów karbońskich (Nr 402)

5,8

3. Piotr Nowakowski – Wpływ doboru tryków na kształtowanie się poziomu cech rozrodczych owiec rasy merynos polski (Nr 403)

6,5

4. Andrzej Żyromski – Czynniki agrometeorologiczne a kształtowanie się zasobów wody w glebie lekkiej z podsiąkiem wód gruntowych w okresie wiosennym

(Nr 404)

9,0

5. Janina Gabrielska – Karetonoidy, flawonoidy i związki metaloorganiczne – Wpływ na utlenianie i strukturę błon fosfolipidowych (Nr 408)

12,8

6. Kazimierz Chmura – Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania uprawy ziemniaka w południowo-zachodniej Polsce (Nr 410)

7,0

7. Paweł Gajewczyk – Wpływ różnych sposobów odchowu loszek w fermie przemysłowej na rozwój ich układu rozrodczego, użytkowość rozpłodową oraz niektóre parametry krwi i kości (Nr 411)

4,4

8. Marian Szarycz – Matematyczne modelowanie mikrofalowo-konwekcyjnego suszenia surowców rolniczych na przykładzie jabłek (Nr 420)

5,0

KONFERENCJE

 

1. Konferencje XXX – Promocja produkcji owczarskiej i koziej w świetle badań naukowych (Nr 399)

26,2

2. Konferencje XXXI – Trzoda chlewna w gospodarce narodowej (Nr 409)

18,1

3. Konferencje XXXII –  Wykorzystanie odpadów budowlanych i przemysłowych w inżynierii lądowej, wodnej i rekultywacji  (Nr 406)

14,8

4. Konferencje XXXIII – Postęp w inzynierii budowlanej i drogowej na terenach wiejskich  (Nr 419)

18,75

INNE

 

1. Sprawozdanie Rektora

7,2

2. Praca zbiorowa pod red. H. Klimczak – Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów pod zalesienie

10,0

3. Polskie rolnictwo. Przemiany i perspektywy

2,5

4. Dziennik praktyki zawodowej (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska

i Geodezji)

1,7

5. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 1995–2001

15,4

6. Aktualne problemy kształcenia wyższego w Polsce

14,1

Liczba tytułów:  43                                                          Ogółem ark. wyd.:

521,95

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp