DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2010

W 2010 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukazało się 76 tytułów w nakładzie łącznym 26 126 egzemplarzy, o łącznej objętości 747,3 arkuszy wydawniczych, w tym: 8 podręczników, 15 skryptów, 27 monografii, 4 zeszyty wydziałowe Zeszyty Naukowe (2 serii Rolnictwo i 2 serii Biologia i Hodowla Zwierząt), 12 zeszytów Acta Scientiarum Polonorum, 10 publikacji innego typu, w tym kalendarz studencki oraz jeden numer uczelnianego czasopisma Głos Uczelni w nakładzie 800 egz.

W piśmie okólnym z 22 stycznia 2010 r. rektor poinformował o decyzji wydawania wszelkich publikacji, materiałów reklamowych lub promocyjnych w wydawnictwie uczelnianym. Na mocy tej decyzji wydawnictwo opublikowało foldery o uczelni w języku polskim i angielskim, foldery o Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w języku polskim i angielskim, zaproszenia, plakaty, ulotki, materiały reklamowe, informatory dla kandydatów na studia. Wydawnictwo we współpracy ze specjalistą ds. promocji oferty edukacyjnej oraz z Biurem Informacji i Promocji Uczelni przygotowało materiały promocyjne na potrzeby przyszłorocznej rekrutacji. Natomiast we współpracy z Działem Nauki od listopada 2010 r. drukuje dyplomy doktorskie i habilitacyjne.

Zespół redakcyjny tworzą: prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki – redaktor naczelny, dr Ewa Jaworska – dyrektor, Grażyna Kwiatkowska – sekretarz, Halina Sebzda i Teresa Alicja Chmura – łamanie komputerowe, Alina Gebel – łamanie komputerowe oraz opracowanie komputerowe EJPAU w HTML, mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz – starszy redaktor i Janina Szydłowska – redaktor techniczny. Reklamą i dystrybucją publikacji zajmuje się cały zespół.

W 2010 r. w wydawnictwie staż na podstawie skierowania z Urzędu Pracy odbywały dwie osoby: mgr Anna Piskor na stanowisku redaktora przez pół roku oraz dr Rafał Nowakowski na stanowisku sekretarza wydawnictwa przez trzy miesiące.

Do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej wydawnictwo, za pośrednictwem Biblioteki Głównej, przekazało wszystkie publikacje naukowe wydane w roku 2009 oraz 2010.

Targi i kiermasze

Oferta wydawnicza była prezentowana na licznych targach, konferencjach i kiermaszach m.in.: 17–18.03 na konferencji „Stulecie hodowli bydła czerwono-białego w Polsce” w Szklarskiej Porębie; 17–19.03 na XVI Targach Książki Naukowej we Wrocławiu, organizowanych na Politechnice Wrocławskiej; 23.03 podczas prezentacji uczelni, zwłaszcza Zakładu Hodowli Koni, maturzystom Technikum Hodowli Koni w Chojnowie w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Ruszaj galopem”, 7–8.05 kiermasz książek podczas Dni Przyrodników, 20–21.05 kiermasz książek podczas konferencji młodych kadr naukowych, 16.10 kiermasz książek podczas Dni Architektury Krajobrazu w Auli im. Jana Pawła II.

Oferta dydaktyczna

Wydawnictwo zorganizowało dwa spotkania z prawnikiem – specjalistą prawa autorskiego dr. Julianem Jezioro. Pierwszy wykład otwarty odbył się 6 stycznia, natomiast drugi – adresowany do doktorantów – 20 kwietnia. Pracownicy wydawnictwa przygotowali zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studium doktoranckiego z zakresu kultury języka w publikacjach i wystąpieniach naukowych. W roku 2010 r. zajęcia były prowadzone dla doktorantów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

Czasopisma

31 lipca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonał oceny parametrycznej czasopism, przyznając seriom ASP, ZN Rolnictwo, ZN Biologia i Hodowla Zwierząt oraz EJPAU po 6 pkt.

EJPAU

Wydawnictwo publikuje ogólnopolskie elektroniczne czasopismo Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Przewodniczącym Rady Programowej EJPAU jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota. Redakcje trzech z piętnastu serii czasopisma mają siedzibę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: seria Biotechnology, której kolegium redakcyjnym kieruje prof. dr hab. Małgorzata Robak, seria Geodesy and Cartography pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego, prof. nadzw. oraz seria Veterinary Medicine, nad którą czuwa prof. dr hab. Wojciech Zawadzki. W roku 2010 ukazało się w czasopiśmie 67 artykułów autorów różnych uczelni, w Biotechnology – 3 artykuły, w Geodesy and Cartography – 0, w Veterinary Medicine – 6. W 2010 r. odbyły się dwa posiedzenia rady programowej – w Poznaniu (20–21.05) oraz w Lublinie (18–19.11).

Acta Scientiarum Polonorum

Ogólnopolskie czasopismo Acta Scientiarum Polonorum ukazuje się w 15 seriach, od 2007 r. kwartalnie. Przewodniczącym Rady Programowej ASP jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, natomiast redakcje poszczególnych serii mieszczą się w wydawnictwach uczelni rolniczych, które powołały czasopismo. Trzy serie wydawane są na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: Biotechnologia, Geodesia et Descriptio Terrarum, Medicina Veterinaria, których przewodniczącymi rad naukowych są odpowiednio: prof. dr hab. Danuta Witkowska, dr hab. Andrzej Borkowski, prof. nadzw. oraz prof. dr hab. Wojciech Zawadzki.


LP.

AUTOR

TYTUŁ

ARK. WYD.

NAKŁAD/EGZ.

1

2

3

4

5

1.

Barbara Kosowska

Genetyka ogólna i weterynaryjna

8,5

316

2.

Krystyna Gawęcka, Agnieszka Mironowicz

Chemia nieorganiczna

9,0

516 +

1 000

3.

Krystyna Gawęcka, Agnieszka Mironowicz

Chemia organiczna

11,1

200

4.

Władysław Buniak, Elżbieta Jagiełło

Chemia ogólna

Działy wybrane i ćwiczenia

9,6

600

5.

Red. Jadwiga Biernat

Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu człowieka

8,2

300

6.

Mieczysław Czekalski

Ogólna uprawa roślin ozdobnych

16,1

150

7.

Danuta Mierzwa

Ekonomia

Elementy teorii mikro- i makroekonomii

11,0

170

8.

Janusz A. Madej, Marek Houszka,   Marcin Nowak, Stanisław Dzimira

Histopatologia zwierząt domowych

Przewodnik do ćwiczeń

wersja w j. angielskim

14,4

516

9.

Alicja Czamara, Jerzy Kowalski, Tadeusz Molski

Hydrogeologia inżynierska z podstawami gruntoznawstwa

Przewodnik do ćwiczeń

11,3

100

10.

Krzysztof Bielecki, Anna Demczuk, Edward Grzyś, Elżbieta Sacała

Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin

8,0

500

         

1

2

3

4

5

11.

Wojciech Zawadzki, Józef Dejneka, Dionizy Zięba

Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii zwierząt

11,8

160

12.

Eugeniusz Kołota, Anita Biesiada, Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Jan Krężel

Systematyka, biologia i cechy odmianowe roślin warzywnych

8,7

200

13.

Maria Wojtatowicz, Regina Stempniewicz, Barbara Żarowska, Waldemar Rymowicz, Małgorzata Robak

Mikrobiologia ogólna

8,5

200

14.

Red. Gustaw Sobkowicz

Przewodnik do ćwiczeń z ogólnej technologii żywności

9,1

100

15.

Jan Kuryszko, Jan P. Madej, Violetta Kapuśniak

Ćwiczenia z histologii zwierząt

wersja w j. angielskim

15,4

516

16.

Jan Oszmiański, Jerzy Sożyński

Przewodnik do ćwiczeń z technologii przetwórstwa owoców   i warzyw

5,7

300

17.

Jerzy Monkiewicz

Podstawy hodowli zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń

7,4

250

18.

Marian Rojek, Andrzej Żyromski

Agrometeorologia i klimatologia

9,5

500

19.

Józef Nicpoń

Badania kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób zwierząt

14,0

516

20.

Danuta Mierzwa

Mikro- i makroekonomia

Kurs podstawowy

12,8

516

21.

Adam Bogda, Cezary Kabała, Anna Karczewska, Katarzyna Szopka

Zasoby naturalne i zrównowa- żony rozwój

25,0

1 016

22.

Jerzy Molenda

Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego

22,0

1 016

23.

Red. Andrzej Dubiel

Rozród psów

30,0

1 016

24.

Maciej Adamski

Monografie LXXXIX

Kondycja krów w okresie okołoporodowym a poziom wybranych parametrów krwi i płodności

5,2

116

         

1

2

3

4

5

25.

Roman Stopa

Monografie XCIII

Modelowanie deformacji korzenia marchwi w warunkach obciążeń skupionych metodą elementów skończonych

13,1

116

26.

Jacek Twardowski

Monografie CVII

Wpływ uproszczeń w uprawie roli pod pszenicę ozimą na zgrupowania stawonogów epigeicznych i glebowych

8,1

116

27.

Red. Andrzej Kotecki

Monografie XCII

Uprawa miskanta olbrzymiego.

Energetyczne i pozaenergetyczne możliwości wykorzystania słomy

12,0

166

28.

Marian Mokwa

Monografie XCIV

Przekształcenia rzutowe kwadryk skośnych

4,2

116

29.

Piotr Regiec

Monografie XCV

Zastosowanie nanofiltracji do zagęszczenia soków cukrowniczych

5,0

116

30.

Jerzy Bieniek

Monografie XCVI

Separacja ziarna w kombajnach zbożowych

8,4

116

31.

Antoni Szewczyk

Monografie XCVII

Analiza ustawienia parametrów i warunków pracy rozpylacza w aspekcie jakości opryskiwania upraw polowych

8,8

116

32.

Maciej Juszczyk

Monografie XCVIII

Analiza morfologiczna gruczołu żuchwowego i podjęzykowego świni w okresie prenatalnym

6,0

116

33.

Krzysztof Matkowski

Monografie XCIX

Wykorzystanie saprotroficznych form Fusarium oxysporum   Schlecht. Ex Fr. Do zwalczania różowej zgnilizny korzeni pora (Allium ampeloprasum ssp. Porrum (L) J. Gay)

3,6

116

         

1

2

3

4

5

34.

Red. Krystyn Chudoba

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Biologia i Hodowla Zwierząt LX

14,7

116

35.

Red. Krystyn Chudoba

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Biologia i Hodowla Zwierząt LXI

15,4

116

36.

Danuta Mierzwa

Monografie C

Przedsiębiorstwo spółdzielcze – tradycja i współczesność

16,5

116 +

50

37.

Marek Furmankiewicz, Karolina Królikowska

Monografie CI

Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994–2006

16,8

116

38.

Irena Niedźwiecka- Filipiak, Zbigniew Kuriata

Monografie CII

Architektura krajobrazu w programie odnowy wsi opolskiej

33,00

216

39.

Red. Zofia Spiak

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Rolnictwo XCVII

11,4

116

40.

Katarzyna Przybyła

Monografie CIII

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast

15,7

116

41.

Red. Zofia Spiak

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Rolnictwo XCVII

14,7

116

42.

Krystyna Skurjat

Monografie CIV

Etyka i psychologia biznesu

Wybrane zagadnienia

11,5

116

43.

Renata Galek

Monografie CVI

Studia nad zmiennością wybranych cech morfologicznych   i użytkowych rodzaju lupinus ze szczególnym uwzględnieniem mieszańców wewnątrz i międzygatunkowych

8,2

116

44.

Red. Józef Nicpoń

Monografie CIX

65 lat Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Historia i współczesność

5,7

166

         

1

2

3

4

5

45.

Teresa Olejniczak

Monografie CXIII

Chiralne laktony z układem bicyklonanu jako potencjalne dodatki do żywności

7,4

116

46.

Adam Rak

Monografie CXIV

Modelowanie zmian jakości wody w górskim zbiorniku   retencyjnym

11,0

116

47.

Anna Podolska

Monografie CX

Sandstone in the landscape and buildings of selected districts in the land of Kłodzko

5,5

116

48.

Red. Elżbieta Pląskowska

Monografie CV

Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych

Miejskie tereny zielone – zagrożenia

10,6

180

49.

Aneta Wojdyło

Ocena możliwości zastosowania owoców pigwy pospolitej w produkcji przetworów o wysokiej zawartości polifenoli i aktywności przeciwutleniającej

11,2

116

50.

Red. Maria Wojtatowicz, Joanna Kawa-Rygielska

Jakość i prozdrowotne cechy żywności

11,5

116

51.

 

Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności Uczelni w roku 2009

9,7

116

52.

Red. Jan Twardoń

Wydział Medycyny Weterynaryjnej (monografia)

13,0

146

53.

Red. Jan Twardoń

Wydział Medycyny Weterynaryjnej w latach 1945–2010   (folder w j. polskim)

5,4

1 016

54.

Red. Jan Twardoń

Wydział Medycyny Weterynaryjnej w latach 1945–2010   (folder w j. angielskim)

5,4

516

55.

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (folder w j. polskim)

13,1

1 016

         

1

2

3

4

5

56.

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (folder w j. angielskim)

13,1

1 016

57.

Red. Andrzej Borkowski

50-lecie studiów geodezyjnych we Wrocławiu

8,6

216

58.

Red. Andrzej Kotecki

Człowiek marzeń i czynów. Opowieść o Jadwidze Harasimowicz

10,00

166

59.

Red.

A. Dzięcioł- Solecka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Spis telefonów

8,0

1 500

60.

 

Kalendarz– Informator dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

11,4

3 016

61.

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

XV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXVII Sejmik SKN

12,3

416

62.

 

Warunki rozwoju obszarów wiejskich

VII Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa

7,7

92

63.

Red. Andrzej Borkowski

Acta Scientiarum Polonorum

Seria Geodesia et Descriptio   Terrarum 9(1)2010

3,4

216

64.

Red. Andrzej Borkowski

Acta Scientiarum Polonorum

Seria Geodesia et Descriptio   Terrarum 9(2)2010

2,9

216

65.

Red. Andrzej Borkowski

Acta Scientiarum Polonorum

Seria Geodesia et Descriptio   Terrarum 9(3)2010

2,7

216

66.

Red. Andrzej Borkowski

Acta Scientiarum Polonorum

Seria Geodesia et Descriptio   Terrarum 9(4)2010

3,4

216

67.

Red. Danuta Witkowska

Acta Scientiarum Polonorum

Seria Biotechnologia 9(1)2010

2,4

216

68.

Red. Danuta Witkowska

Acta Scientiarum Polonorum

Seria Biotechnologia 9(2)2010

2,4

216

69.

Red. Danuta Witkowska

Acta Scientiarum Polonorum

Seria Biotechnologia 9(3)2010

2,8

216

         

1

2

3

4

5

70.

Red. Danuta Witkowska

Acta Scientiarum Polonorum

Seria Biotechnologia 9(4)2010

3,0

216

71.

Red. Wojciech Zawadzki

Acta Scientiarum Polonorum

Medicina Veterinaria 9(1)2010

2,6

216

72.

Red. Wojciech Zawadzki

Acta Scientiarum Polonorum

Medicina Veterinaria 9(2)2010

3,4

216

73.

Red. Wojciech Zawadzki

Acta Scientiarum Polonorum

Medicina Veterinaria 9(3)2010

1,9

216

74.

Red. Wojciech Zawadzki

Acta Scientiarum Polonorum

Medicina Veterinaria 9(4)2010

2,2

216

75

Daniel Garlikowski, Krzysztof Lejcuś, Henryk Orzeszyna, Andrzej Pawłowski

Study of ultrafine binders based on mineral waste from Bełchatów and Bolesławiec as a material for the construction of hydraulic cut-off walls

7,0

116

76

Daniel Garlikowski, Krzysztof Lejcuś, Henryk Orzeszyna, Andrzej Pawłowski

Flood embankments modernisation with use of vertical hydraulic cut-off walls – field research results

7,2

116

Suma

 

747,3

26 126

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp