DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2007

W 2007 r., nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ukazało się 46 tytułów (w tym 10 dodruków) o łącznej objętości arkuszy wydawniczych 480,70 w nakładzie 15 950 egzemplarzy, w tym:

  • 4 podręczniki (w tym jeden dodruk)
  • 14 skryptów (w tym 9 dodruków)
  • 1 zeszyt z serii Monografii
  • 6 zeszytów z serii Rozpraw
  • 5 wydziałowych Zeszytów Naukowych
  • 12 zeszytów Acta Scientiarum Polonorum
  • 4 publikacje innego typu

Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki, a sekretarzem Wydawnictwa Grażyna Kwiatkowska. Janina Bartkowska kierowała zespołem redakcji technicznej, w którego skład wchodzą: Halina Sebzda i Alicja Chmura (łamanie komputerowe), Elżbieta Winiarska-Grabosz i Janina Szydłowska (opracowanie redakcyjne i korekty), Alina Gebel (opracowanie komputerowe EJPAU w HTML). Dystrybucją zajmuje się Hanna Mielczarek.

W 2007 r. przeprowadzony został przez mgr Elżbietę Łokuciejewską audyt wewnętrzny, którego zadaniem była ocena funkcjonowania Wydawnictwa w aspekcie finansowym. Audyt zakończył się 24 września 2007 r. szeregiem zaleceń.

Nagrody

Wydawnictwo, jak corocznie, wzięło udział w XIII Wrocławskich Targach Książki Naukowej, odbywających się w marcu, otrzymując wyróżnienie w konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej – za książkę Romana Kołacza i Zbigniewa Dobrzańskiego pt. Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Natomiast za tę samą publikację na Targach Książki w Krakowie, odbywających się w październiku 2007 r., Wydawnictwo otrzymało nagrodę w kategorii Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki Roku 2006.

Dotacje

Wszystkie nowe, wydane w 2007 r. podręczniki, otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w łącznej wysokości 70 967 zł. Ponadto dwie inne publikacje otrzymały dotację ze źródeł pozaministerialnych, w łącznej kwocie 39 000 zł.

EJPAU

Wydawnictwo prowadzi obsługę techniczną i administracyjną elektronicznego czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Pracami Rady Programowej EJPAU kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota. Redakcje trzech serii czasopisma znajdują się w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: seria Biotechnology, której Kolegium Redakcyjnym kieruje prof. dr hab. Małgorzata Robak, seria Geodesy and Cartography pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Borkowskiego, prof. nadzw. oraz seria Veterinary Medicine, nad którą czuwa prof. dr hab. Wojciech Zawadzki.

W roku 2007 ukazało się 116 artykułów autorów różnych uczelni, z czego 19 autorstwa pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i 6 artykułów autorów zagranicznych. Czasopismo EJPAU cieszy się wzrastającym zainteresowaniem wśród czytelników, stronę internetową w 2007 r. odwiedziło w sumie 555 598 osób, tj. o 204 934 więcej niż w roku 2006.

Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum ukazuje się od 2007 r., kwartalnie, w 15 seriach. Przewodniczącym Rady Programowej Acta Scientiarum Polonorum jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, natomiast redakcje poszczególnych serii znajdują się w wydawnictwach uczelni rolniczych, które powołały czasopismo. Trzy serie wydawane są na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: Biotechnologia, Geodesia et Descriptio Terrarum, Medicina Veterinaria, których przewodniczącymi Rad Naukowych są odpowiednio: prof. dr hab. Danuta Witkowska, prof. dr hab. Bernard Kontny oraz prof. dr hab. Wojciech Zawadzki.

W roku 2007, w trzech seriach wrocławskich, ukazało się w sumie 58 artykułów, z czego 25 autorstwa pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i 8 artykułów autorów zagranicznych.


Tytuły, które ukazały się drukiem lub zostały skierowane do drukarni  w 2007 i 2008 r

PODRĘCZNIK                           

Ark. wyd

1.   Czesław Wawrzeńczyk – Chemia organiczna  (dodruk)

20,9

2.   Jerzy Monkiewicz, Jolanta Wajdzik – Kynologia. Wiedza o psie

42,6

3.   Jerzy Kowalski – Hydrogeologia z podstawami geologii

18,7

4.   Eugeniusz Kołota, Marian Orłowski, Anita Biesiada – Warzywnictwo

34,5

SKRYPTY

1.   Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Michalaka – Przewodnik do ćwiczeń

z ogólnej technologii zwierząt  (dodruk)

9,1

2.   Roman Krężel, Danuta Parylak, Lesław Zimny – Zagadnienia uprawy roli i roślin (dodruk)

19,1

3.   Józef Szlachta – Niekonwencjonalne źródła energii (dodruk)

9,5

4.   Jerzy Drozd, Michał Licznar, Stanisława Elżbieta Licznar, Jerzy Weber

– Gleboznawstwo z elementami mineralogii (dodruk)

15,5

5.   Marian Rojek, Andrzej Żyromski – Agrometeorologia i klimatologia (dodruk)

9,5

6.   Praca zbiorowa pod redakcją Janiny Kuczery i Krystiana Kubicy

– Laboratorium fizyki, biofizyki i agrofizyki (dodruk)

14,5

7.   Agnieszka Tajner-Czopek, Agnieszka Kita – Analiza żywności – jakość produktów spożywczych (dodruk)

6,9

8.   Kazimierz Chmura, Stanisław Rojek – Podstawy rolnictwa (dodruk)

9,4

9.   Edward Pawlina, Henryk Geringer, Barbara Kosowska, Wojciech Kruszyński – Genetyka zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń (dodruk)

9,0

10. Teresa Kołek, Bronisława Osipowicz – Chemia ogólna z elementami chemii analitycznej

18,3

11. Anna Pływaczyk, Tomasz Kowalczyk – Gospodarowanie wodą w krajobrazie

6,9

12. Małgorzata Akińcza, Ryszard Malina – Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. Wykłady i ćwiczenia

12,2

13. Ryszard Prymon, Adam Węgrzyn – Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań

6,2

14. Roman Chrobok, Jan Kempiński – Przykłady rozwiązań płaskich izostatycznych ustrojów prętowych metodą statyczną i kinematyczną (dodruk)

6,6

MONOGRAFIE

1. Leszek Romański – Wodór nośnikiem energii

6,5

ROZPRAWY

1.   Anna Rząsa – Wpływ budowy anatomicznej gruczołu sutkowego loch lub zastosowania surowicy anty-H. sommus na wyniki odchowu prosiąt

5,2

2.   Roman Kwaśnicki – Środowiskowe uwarunkowanie cech mleczności w stadzie bydła rasy czerwono-białej użytkowanego systemem alkierzowo-pastwiskowym w rejonie Podsudecia

11,2

3.   Kazimierz Ćmielewski – Zastosowanie technik światłowodowych i laserowych w precyzyjnych pomiarach kształtu i deformacji obiektów inżynierskich

15,5

4.   Ludwik Żołnierz – Zbiorowiska trawiaste występujące na dolnośląskich serpentynitach – wybrane aspekty ekologii

14,7

5.   Krzysztof Rypuła – Kształtowanie się wybranych wskaźników hematologicznych i immunologicznych krwi w przebiegu eksperymentalnego zakażenia świń różnymi szczepami wirusa BVD typ 1

3,1

6.   Jerzy Bohdziewicz – Modelowanie przebiegu odkształcenia tkanek perechymy warzyw w warunkach quasi statystycznych zmian obciążenia

6,4

WYDZIAŁOWE ZESZYTY NAUKOWE

1. Rolnictwo LXXXVIII

18,5

2. Rolnictwo LXXXIX

22,2

3. Biologia i Hodowla Zwierząt LIV

7,7

4. Rolnictwo XC

7,3

5. Inżynieria Rolnicza VI

7,5

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

1. Medicina Veterinaria

6(1) 6(2) 6(3) 6(4)

18,0

2. Biotechnologia

6(1) 6(2) 6(3) 6(4)

10,7

3. Geodesia et Descriptio Terrarum

6(1) 6(2) 6(3) 6(4)

13,6

4. Medicina Veterinaria

6(1) 6(2) 6(3) 6(4)

18,0

INNE 

Eleonora Gonda-Soroczyńska – Siechnice. Rodowód miasta

31,0

Jan Cebrat – Atlas anatomii roślin

37,1

Sprawozdanie Rektora

9,0

Spis telefonów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

4,2

Liczba tytułów   –  46        objętość ark. wyd.:  480,70

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp