DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2012

W 2012 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukazały się 79 tytułów w łącznym nakładzie 24 192 egzemplarzy i sumarycznej objętości 868,5 arkuszy wydawniczych, w tym:

  • 10 podręczników (5 tytułów nowych wydań i 5 dodruków),
  • 11 skryptów (2 nowe tytuły i 9 dodruków),
  • 21 monografii,
  • 8 wydziałowych Zeszytów Naukowych (4 – serii Rolnictwo i 4 – serii Biologia i Hodowla Zwierząt),
  • 12 zeszytów Acta Scientiarum Polonorum,
  • 3 numery czasopisma „Architektura Krajobrazu...”,
  • 5 numerów uczelnianego czasopisma „Głos Uczelni”
  • 9 publikacji innego typu, w tym kalendarz studencki.

Zespół redakcyjny tworzą: prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki – redaktor naczelny, dr Ewa Jaworska – dyrektor, Grażyna Kwiatkowska – sekretarz, Halina Sebzda i Teresa Alicja Chmura – operatorzy składu komputerowego, inż. Paweł Wójcik – grafik oraz opracowanie komputerowe EJPAU w HTML, mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz – starszy redaktor i mgr Magdalena Kozińska – redaktor.

Reklamą i dystrybucją publikacji zajmuje się cały zespół, natomiast księgarnię Wydaw­nictwa obsługuje Teresa Alicja Chmura. W 2012 r. dwóch pracowników zostało skierowa­nych na jednodniowe szkolenie na temat „Tendencje rozwojowe i zmiany polskiej pisowni w świetle najnowszego wydania Wielkiego słownika ortograficznego PWN”. W Wydawnic­twie dwutygodniowy staż odbył jeden uczeń, na podstawie skierowania ze szkoły średniej realizującej projekt współfinansowany ze środków UE pt. „Modernizacja kształcenia zawo­dowego na Dolnym Śląsku”.

Zasadniczym zadaniem Wydawnictwa jest wydawanie drukiem bądź w formie elektro­nicznej czasopism naukowych, monografii, skryptów, przewodników do ćwiczeń, podręcz­ników, materiałów informacyjnych uczelni oraz innych prac, w tym zleconych z zewnątrz, zwanych ogólnie publikacjami, a także projektowanie i przygotowywanie do druku materia­łów okolicznościowych, informacyjnych lub promocyjnych oraz obsługa techniczna i admi­nistracyjna elektronicznego czasopisma naukowego Electronic Journal of Polish Agricultu­ral Universities. Wydawnictwo sporządza też specyfikację istotnych warunków zamówienia do przygotowania postępowania przetargowego mającego wyłonić wykonawcę sukcesywnej usługi druku i dostawy książek, czasopism i akcydensów na potrzeby Uniwersytetu Przy­rodniczego we Wrocławiu.

Wydawnictwo, współpracując z innymi działami, uczestniczy w przygotowaniu akcji, uroczystości i imprez o charakterze cyklicznym lub jednorazowym. We współpracy z Biurem Informacji i Promocji, jak co roku, przygotowało materiały promocyjne na potrzeby rekrutacji 2012/2013, w tym współpracę przy akcji „twarz uczelni, czyli wyborze studentów, których wizerunki wykorzystane zostały do promocji oferty edukacyjnej, przy sesjach fotograficznych i opracowaniu designu materiałów promocyjnych. We współpracy z Komitetem Organizacyjnym XIV Kongresu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Wydawnictwo przygotowało koncepcję identyfikacji wizualnej oraz wykonało materiały informacyjne i promocyjne na potrzeby kongresu. Wydawnictwo brało udział w organizacji Koncertu Noworocznego i Dni Przyrodników oraz innych licznych wydarzeniach, konferencjach, zjazdach (udział w pracach komitetów organizacyjnych lub przygotowanie prezentacji i sprzedaży książek, czasopism oraz gadżetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).

W związku z wydawaniem dwumiesięcznika „Głos Uczelni” pracownicy Wydawnictwa – redaktorzy uczestniczą w większości uroczystości organizowanych na uczelni, zwłaszcza w absolutoriach, uroczystych otwarciach obiektów, spotkaniach itp. W ostatnich dniach sierpnia redaktor dwumiesięcznika wziął udział w XX Zjeździe Redaktorów Gazet Akade­mickich w Krakowie.

Do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej Wydawnictwo, za pośrednictwem Biblioteki Głów­nej, przekazało wszystkie publikacje naukowe wydane w roku 2012, a ponadto uzupełniono tytuły z lat 2007–2011 – w sumie przekazano 200 publikacji.

Podpisano umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku, realizu­jącą projekt „Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercja­lizacji recenzowanych prac naukowych” przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, zobowiązującą do odpłatnego udzielenia licencji na recenzowane publikacje naukowe oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.ePNP.pl w celu nieodpłatnego udostępniania ich bibliotekom uczestniczącym w projekcie. Na podstawie tej umowy przygotowano i prze­kazano 200 publikacji.

Dyrektor Wydawnictwa wraz z rzecznikiem patentowym i dyrektorem Działu Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji opracowali „Regulamin zarządzania prawami autorskimi, pra­wami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”, który został przyjęty przez senat.

Czasopisma

Wydawnictwo publikuje ogólnopolskie elektroniczne czasopismo „Electronic Journal of Polish Agricultural Universities”. Przewodniczącym Rady Programowej EJPAU jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, redaktorami merytorycznymi trzech z piętnastu serii czasopisma – profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: prof. dr hab. Małgorzata Robak. – serii Biotechnology, dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. nadzw. – serii Geodesy and Car­tography oraz prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – serii Veterinary Medicine. W roku 2012 w EJPAU ukazało się 36 artykułów autorów różnych uczelni, w serii Biotechnology – 12 ar­tykułów, Geodesy and Cartography – 12 i Veterinary Medicine – 12. W dniach 6–7 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej EJPAU w Olsztynie.

Ogólnopolskie czasopismo Acta Scientiarum Polonorum ukazuje się w 15 seriach, od 2007 r. kwartalnie. Przewodniczącym Rady Programowej ASP jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, natomiast redakcje serii mieszczą się w wydawnictwach uczelni rolniczych i przy­rodniczych, które powołały czasopismo. Trzy serie wydawane są na Uniwersytecie Przy­rodniczym we Wrocławiu: Biotechnologia, Geodesia et Descriptio Terrarum, Medicina Vete­rinaria, których przewodniczącymi rad naukowych są odpowiednio: prof. dr hab. Danuta Witkowska, dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. nadzw. oraz prof. dr hab. Wojciech Za­wadzki.

Od numeru 2/2012 Wydawnictwo przygotowuje do wydania kwartalnik „Architektura Krajobrazu. Studia i Prezentacje – Landscape Architecture. Studies and Presentations”.

Podjęto decyzję o zmianie częstotliwości wydawania zeszytów naukowych. Dotychczas były to półroczniki, natomiast od roku 2012 wydawane są jako kwartalniki, które w ocenie parametrycznej czasopism są wyżej oceniane.

W styczniu 2012 roku przygotowano ankiety aplikacyjne do oceny, uwzględniające nowe kryteria, według których MNiSW przyznaje czasopismom punkty. We wrześniu ogłoszo­ny został wykaz czasopism wraz z przyznanymi punktami: EJPAU otrzymało 7 pkt. (wzrost o 1 pkt. w stosunku do poprzedniej ewaluacji), pozostałe czasopisma (oprócz „Architektury Krajobrazu…”) otrzymały po 5 pkt. (spadek o 1 pkt).

Na posiedzeniu kolegium dziekańsko-rektorskiego dyskutowano o jakości wydawanych na uczelni periodyków naukowych i ich szansach na otrzymanie wyższej liczby punktów. Zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi przez MNiSW bez umiędzynarodowienia czaso­pism (publikowania prac zagranicznych autorów, zlecania za granicę recenzji, publikowania w językach kongresowych) oraz podniesienia poziomu merytorycznego artykułów nie ma możliwości uzyskania wyższej oceny, a nawet należy spodziewać się dalszego zmniejszenia liczby przyznanych punktów.

LP.

RODZAJ PUBLIKACJI

AUTOR

TYTUŁ

NAKŁAD LICZBA EGZ.

ARK. WYD.

1.

Podręcznik akademicki

J. Monkiewicz, K. Rogowska, J. Wajdzik

Kynologia. Wiedza o psie Wyd. III poprawione, rozszerzone Oprawa twarda, miękka

1416

46,5

2.

Podręcznik akademicki

Praca zbiorowa pod red. Michała Mazurkiewicza

Choroby drobiu wyd. II poprawione, rozszerzone

1016

65,2

3.

Podręcznik akademicki

D. Mierzwa

Mikro- i makroekonomia. Kurs podstawowy. Wyd. II poprawione

516

12,8

4.

Podręcznik akademicki

D. Orzeł J. Biernat

Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności

516

16,4

5.

Podręcznik akademicki

T. Szulc

Tajemnice mleka

216

12,5

6.

Skrypt nr 433

D. Witkowska A. Rodziewicz

Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń (dodruk)

300

5,5

7.

Skrypt nr 533

E. Gębarowska S.J. Pietr M. Stankiewicz J. Kucińska E. Magnucka

Wybrane zagadnienia i materiały do ćwiczeń z mikrobiologii (dodruk)

250

9,8

8.

Skrypt nr 432

G. Sobkowicz

Przewodnik do ćwiczeń z ogólnej technologii żywności (dodruk)

300

9,1

9.

Skrypt nr 528

W. Buniak E. Jagiełło

Chemia ogólna. Działy wybrane i ćwiczenia. Wyd. II (dodruk)

400

9,6

10.

Podręcznik akademicki

S. Bac M. Rojek

Meteorologia i klimatologia w inżynie­rii środowiska. Wyd. II poprawione

1016

18,0

11.

Podręcznik akademicki

A. Karczewska

Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. II poprawione, rozszerzone

1016

27,0

12.

Podręcznik akademicki

J. Biernat

Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu człowieka (dodruk)

300

8,2

13.

Podręcznik akademicki

M. Wojtatowicz R. Stępniewicz B. Żarowska W. Rymowicz M. Robak

Mikrobiologia ogólna (dodruk)

150

8,5

14.

Podręcznik akademicki

M. Wojtatowicz R. Stępniewicz B. Żarowska

Mikrobiologia żywności. Teoria i ćwiczenia

150

12,1

15.

Skrypt nr 470

J. Drozd M. Licznar S. Licznar J. Weber

Gleboznawstwo z elementami minera­logii i klimatologii

500

15,5

16.

Skrypt nr 520

H. Kleszczyńska M. Kilian J. Mierzwa

Laboratorium fizyki, biofizyki i agrofizyki. Wyd. IV (dodruk)

300

13,5

17.

Skrypt nr 524

K. Gawęcka A. Mironowicz

Chemia organiczna Ćwiczenia. Wyd. III (dodruk)

300

11,1

18.

Skrypt nr 535

J.A. Madej M. Houszka M. Nowak S. Dzimira

Histopatologia zwierząt domowych (dodruk)

130

14,4

19.

Skrypt nr 539

T. Kołek B. Osipowicz

Chemia ogólna z elementami chemii analitycznej (dodruk)

180

18,3

20.

Skrypt nr 540

J. Kuryszko J.P. Madej V. Kapuśniak

Ćwiczenia z histologii zwierząt. Wyd. II

1016

17,3

21.

Skrypt nr 541

J.A. Madej M. Houszka M. Nowak S. Dzimira V. Kapuśniak

Technika badań patomorfologicznych zwierząt domowych. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. II

516

8,5

22.

Inne

Dział Spraw Studenckich

XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXIX Sejmik SKN, Wrocław 10–11.05.2012

426

13,8

23.

Inne

A. Kotecki

Rośliny strączkowe w rolnictwie integrowanym

136

3,2

24.

Inne

Broszura na Senat VI 2012

Główne kierunki działalności UP we Wrocławiu 2008–2012

70

1,0

25.

Inne

M. Wanke-Jaku­bowska M. Wanke-Jerie

Światowy Dzień Wody 2012. Dolnośląskie Obchody Światowego Dnia Wody. Woda a bezpieczeństwo żywnościowe

516

3,0

26.

Inne

J.A. Madej M. Kondefer-Gola

Vademecum Pathomorphologicum et latino-anglico-polonicum lexicon pecu­liarium

316

16,3

27.

Inne

 

V Konferencja Naukowa pod patrona­tem Rektora UP we Wrocławiu prof. Romana Kołacza. Współczesne pro­blemy inżynierii środowiska

106

3,5

28.

Inne

Wydział Inżynierii Kształtowania Śro­dowiska i Geodezji

Dziennik praktyk

800

2,0

29.

Inne

J. Nicpoń (red.)

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych oraz Ośrodka Le­czenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Złotówku

96

2,0

30.

Inne

Wydział Weteryna­rii Wyższej Szkoły Rolniczej

Złota Księga Roku. 50-lecie ukończe­nia studiów i otrzymania dyplomów (1958-2008)

116

6,2

31.

Monografie LXXXI

C. Wajdzik J. Dąbrowski

Tradycyjne więźby dachowe (dodruk)

500

12,2

32.

Monografie CXXIII

A. Kotecki T. Szulc J. Tyszkiewicz

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

1000

69,3

33.

Monografie CXXXIX

J. Kalinowski

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w woj. dolnośląskim

116

20,3

34.

Monografie CXL

Z. Spiak

Ocena możliwości wykorzystania od­padów do rewitalizacji zdegradowa­nych terenów przemysłowych

136

10,2

35.

Monografie CXLI

J. Zapart

Influence of the tailing pond ‘Żelazny Most’ on local climate

116

6,4

36.

Monografie CXLII

R. Kupczyński

Wpływ olejów rybnych na profil kwa­sów tłuszczowych w mleku, parame­try biochemiczne krwi oraz wskaźniki produkcyjne krów mlecznych

116

6,0

37.

Monografie CXLIII

J. Kawa-Rygielska

Odziaływanie jonów Cr (III) na dyna­mikę I efekty fermentacji zacierów ku­kurydzianych VHG

116

7,2

38.

Monografie CXLIV

M. Głogowska

Hiperpowierzchnie Ricci-Pseudosy­metryczne w przestrzeniach o stałej krzywiźnie

116

3,6

39.

Monografie CXLV

E. Grzyś

Wpływ wybranych substancji biolo­gicznie czynnych na kukurydzę upra­wianą w warunkach stresu

116

6,9

40.

Monografie CXLVI

B. Żarowska

Biosynteza i charakterystyka toksyn killerowych drożdży debaryomyces hansenii

116

6,6

41.

Monografie CXLVII

R. Dębicz

Zieleń cmentarzy w krajobrazie wsi Dolnego Śląska

142

17,5

42.

Monografie CXLVIII

A.Z. Kucharska

Związki aktywne owoców derenia

216

8,8

43.

Monografie CXLIX

M. Bronkowska

Badania wzorów żywienia osób zdro­wych oraz obciążonych otyłością i jej wybranymi powikłaniami w aspekcie stanu odżywiania

116

9,6

44.

Monogra­fie CL

M. Hełdak

Decyzje planistyczne a przemiany kra­jobrazu kulturowego obszarów wiej­skich

116

12,8

45.

Monografie CLI

J. Król

Identyfikacja fenotypowa oraz genoty­powa bakterii z rodziny pasteurellaceae izolowanych od psów i kotów

116

6,0

46.

Monografie CLII

A. Halarewicz

Właściwości ekologiczne i skutki roz­przestrzeniania się czeremchy amery­kańskiej padus serotina borkh. w wy­branych fitocenozach leśnych

116

9,0

47.

Monografie CLIII

D. Knecht

Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnie­niem producentów trzody chlewnej

116

17,4

48.

Monografie CLIV

M. Linczar­-Małańczuk

Zastosowanie żywych ściółek w rzędach drzew jabłoni jako alter­natywnego sposobu pielęgnacji gleb w porównaniu z ugorem herbicydowym

116

9,2

49.

Monografie CLV

E. Szajda-Birnfeld A. Pływaczyk D. Skarżyński

Zielone dachy. Zrównoważona gospo­darka wodna na terenach zurbanizo­wanych

116

11,2

50.

Monografie CLVI

M. Domańska

Kinetics of change in the concentra­tions of chlorine and chlorine dioxide in water distributions systems

116

7,0

51.

Monografie CLVII

R. Kupczyński T. Piasecki

Profilaktyka i choroby królików

216

8,5

52.

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przy­rodniczego we Wrocławiu Z. Spiak (red.)

Rolnictwo C

116

10,1

53.

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przy­rodniczego we Wrocławiu Z. Spiak (red.)

Rolnictwo CI

116

8,9

54.

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przy­rodniczego we Wrocławiu Z. Spiak (red.)

Rolnictwo CII

116

11,8

55.

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przy­rodniczego we Wrocławiu Z. Spiak (red.)

Rolnictwo CIII

116

15,00

56.

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przy­rodniczego we Wrocławiu K. Chudoba (red.)

Biologia i Hodowla Zwierząt LXIV

116

5,5

57.

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przy­rodniczego we Wrocławiu K. Chudoba (red.)

Biologia i Hodowla Zwierząt LXV

116

5,1

58.

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przy­rodniczego we Wrocławiu K. Chudoba (red.)

Biologia i Hodowla Zwierząt LXVI

116

4,6

59.

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przy­rodniczego we Wrocławiu K. Chudoba (red.)

Biologia i Hodowla Zwierząt LXVII

116

3,0

60.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Biotechnologia 11(1) 2012

166

2,8

61.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Biotechnologia 11(2) 2012

166

2,8

62.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Biotechnologia 11(3) 2012

166

2,7

63.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Biotechnologia 11(4) 2012

166

2,7

64.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum 10(1) 2011 (dodruk)

30

2,6

65.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum 10(2) 2011 (dodruk)

30

2,8

66.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum 10(3) 2011 (dodruk)

30

2,6

67.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum 10(4) 2011 (dodruk)

30

3,5

68.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum 11(1) 2012

116

2,8

69.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum 11(2)2012

116

3,7

70.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum 11(3)2012

116

3,1

71.

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum 11(4)2012

116

2,8

72.

Czasopismo

„Głos Uczelni”

 

Nr 207

816

10,0

73.

Czasopismo

„Głos Uczelni”

 

Nr 208

816

8,8

74.

Czasopismo

„Głos Uczelni”

 

Nr 209

816

8,8

75.

Czasopismo

„Głos Uczelni”

 

Nr 210

816

9,5

76.

Czasopismo

„Głos Uczelni”

 

Nr 211

816

11,0

77.

Czasopismo

„Architektura Kra­jobrazu”

 

Nr 2/2012

300

18,5

78.

Czasopismo

„Architektura Kra­jobrazu”

 

Nr 3/2012

300

13,5

79.

Czasopismo

„Architektura Kra­jobrazu”

 

Nr 4/2012

300

13,0

   

Razem

 

24 192

868,5eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp