DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2005

W 2005 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukazało się 59 tytułów, w tym:

 •     2 podręczniki,
 •     11 skryptów,
 •     10 zeszytów serii Monografie,
 •     10 wydziałowych Zeszytów Naukowych,
 •     1 zeszyt serii Bibliografie,
 •     11 zeszytów serii Rozprawy,
 •     5 zeszytów Acta Scientiarum Polonorum,
 •     10 innych

o łącznej objętości 673,45 ark. wyd. – w liczbie 13 170 egzemplarzy.

W roku 2005 (do 30.09) Wydawnictwem kierował redaktor naczelny prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota.

Z dniem 01.10.2005 roku na redaktora naczelnego powołany został prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki.

Redakcją techniczną kierowała mgr Janina Bartkowska, a sprawami administracyjnymi zajmowała się Grażyna Kwiatkowska – sekretarz Wydawnictwa. Opracowania komputerowe wykonywały: Halina Sebzda i Alicja Chmura, a opracowania redakcyjne i korekty: mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz, Janina Szydłowska oraz mgr Janina Bartkowska, kolportaż i marketing prowadziła Hanna Mielczarek, a Alina Gebel pełniła funkcję sekretarza redakcji technicznej EJPAU, wykonując opracowania komputerowe w HTML.

Publikacje Wydawnictwa Akademii Rolniczej prezentowane są corocznie na marcowych Wrocławskich Targach Książki Naukowej.

Wydawnictwo prowadzi obsługę techniczną i administracyjną elektronicznego czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Pracami Rady Programowej EJPAU kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, natomiast prof. dr hab. Ewelina Dziuba kieruje Kolegium Redakcyjnym (Editorial Board) serii Biotechnology, prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń – serii Geodesy and Cartography, a prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – serii Veterinary Medicine. W roku 2005 odbyły się dwa rozszerzone posiedzenia Rady Programowej EJPAU, w których uczestniczyli przewodniczący Kolegiów Redakcyjnych oraz sekretarze serii czasopisma. Pierwsze odbyło się w Zakopanem (maj), a drugie w Warszawie (październik).

W roku 2005 czasopismo EJPAU zostało wpisane na Listę Filadelfijską (Thomson Scientific Master Journal List).

W roczniku  EJPAU 2005 (Volume 8) w jego czterech numerach (Issue 1, 2, 3, 4) – kwartalnik, w nowej szacie graficznej, opublikowano 185 artykułów, w tym w seriach, których redakcje znajdują się w Wydawnictwie naszej uczelni:

 •     Veterinary Medicine – 23
 •     Geodesy and Cartography – 3
 •     Biotechnology – 11

Strony czasopisma elektronicznego odwiedza coraz więcej osób – w roku 2001 – 53 833, w 2002 r. – 79 488, w 2003 r. – 100 393, w roku 2004 – 204 777 osób, a w 2005 r. – 243 026 (do września).

Z dniem 1 października 2001 roku polskie uczelnie rolnicze powołały czasopismo naukowe ACTA SCIENTIARUM POLONORUM z seriami:

 • Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna),
 • Agricultura (Agronomia),
 • Architectura (Budownictwo),
 • Biologia (Biologia),
 • Biotechnologia (Biotechnologia),
 • Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska),
 • Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia),
 • Hortorum Cultus (Ogrodnictwo),
 • Medicina Veterinaria (Weterynaria),
 • Oeconomia (Ekonomia),
 • Piscaria (Rybactwo),
 • Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Leśnictwo i Drzewnictwo),
 • Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza),
 • Technologia Alimentaria (Technologia Żywności i Żywienia),
 • Zootechnica (Zootechnika).

Czasopismem kieruje Rada Programowa, której przewodniczy prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z naszej uczelni. Redakcje serii zlokalizowane są w wydawnictwach uczelni powołujących czasopismo, z czego 3 redakcje zlokalizowane są w Wydawnictwie Akademii Rolniczej we Wrocławiu: Biotechnologia – z przewodniczącą Rady Naukowej prof. dr hab. Danutą Witkowską, Geodezja i Kartografia – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr. hab. Andrzejem Świątkiewiczem, Weterynaria – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr. hab. Wojciechem Zawadzkim.

W seriach Medicina Veterinaria i Geodesia et Descriptio Terrarum ukazały się w 2005 roku 2 numery 4(1)2005 i 4(2)2005, natomiast w serii Biotechnologia ukazał się jeden numer oznaczony jako 4(1-2)2005. Koszty wydania czasopisma Acta Scientiarum Polonorum pochodzą ze środków uczelni wydających daną serię. Egzemplarze każdej serii rozsyłane są do zainteresowanych jednostek organizacyjnych wszystkich uczelni, które powołały czasopismo.


Wykaz wydrukowanych tytułów w 2005 roku


PODRĘCZNIKI

Ark. wyd. 

Praca zbiorowa pod redakcją Michała Mazurkiewicza – Choroby drobiu

57,0

Chów i hodowla zwierząt pod redakcją Tadeusza Szulca

28,5

SKRYPTY

Czesława Cagara, Stefania Respondek, Antoni Siewiński – Ćwiczenia z biochemii, wyd. V

7,2

Mieczysław Czekalski – Ogólna uprawa roślin ozdobnych, wyd. II poprawione i uzupełnione

15,9

Praca zbiorowa pod redakcją Janiny Kuczery i Krystiana Kubicy – Laboratorium fizyki, biofizyki i agrofizyki, wyd. III poprawione i uzupełnione

14,5

Agnieszka Tajner-Czopek, Agnieszka Kita – Analiza żywności – jakość produktów spożywczych

6,9

Ewa Lenard, Karol Wolski – Pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych

6,1

Teresa Kołek – Biotransformacje

11,5

Kazimierz Chmura, Stanisław Rojek – Podstawy rolnictwa

9,4

Bożena Tańska-Hus, Michał Buslik – Podstawy prawa w turystyce i hotelarstwie

4,9

Edward Pawlina, Barbara Kosowska, Wojciech Kruszyński – Ogólna hodowla zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń, wyd. III poprawione i uzupełnione

7,3

Teresa Kołek, Agnieszka Bartmańska – Podstawy biotransformacji

6,1

Alicja Czamara, Jerzy Kowalski, Tadeusz Molski – Hydrogeologia z podstawami gruntoznawstwa. Przewodnik do ćwiczeń

11,3

MONOGRAFIE

Marian Rojek – Bilanse wodne ekosystemów rolniczych

13,1

Józef Ryznar, Łukasz Panicz – Wielofunkcyjny rozwój Pęgowa

9,8

Anna Karczewska, Adam Bogda, Bernard Gałka, Jerzy Krajewski – Ocena zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonie oddziaływania złoża rud polimetalicznych Żeleźniak (Wojcieszów – Góry Kaczawskie)

16,0

Kształcenie na kierunku Inżynieria Środowiska. Wybrane zagadnienia pod redakcją Andrzeja Drabińskiego i Jerzego Soboty

8,3

Danuta Mierzwa – W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej

10,0

Jerzy Sobota – Systemy wydobycia i transportu konkrecji z dna oceanów

8,0

Włodzimierz Białczyk – Historia rozwoju konstrukcji ciągników rolniczych

7,6

Aleksandra Lis – Struktura podłoża motywacyjnego użytkowników parków miejskich

4,75

Renata Gubańska – Folwarki nizinne Dolnego Śląska od połowy XVIII do XX wieku

14,8

Julian Paluch, Michał Palczyński, Adam Paruch, Krzysztof Pulikowski – Zwiększanie retencji i poprawa jakości wód za pomocą opóźniaczy odpływu

4,25

WYDZIAŁOWE ZESZYTY NAUKOWE 

Rolnictwo LXXXV

13,8

Zootechnika L

23,6

Bibliografie IX

22,2

Geodezja i Urządzenia Rolne XXII

6,4

Zootechnika LI

20,2

Inżynieria Środowiska XIII

29,75

Zootechnika LII

16,9

Nauki Humanistyczne VIII

7,2

Rolnictwo LXXXVI

31,2

Inżynieria Środowiska XIV

8,5

ROZPRAWY 

Adam Bogacz – Właściwości i stan przeobrażenia wybranych gleb organicznych Sudetów

8,8

Stanisław Klin – Analiza zmienności wytrzymałości i odkształcalności gipsu

w różnych stanach naprężeń i wilgotności

17,7

Ewa Jodkowska –Temperatura powierzchni ciała jako kryterium predyspozycji wysiłkowych koni

6,6

Franiszek Molendowski – Energochłonność procesu rozdrabniania surowców roślinnych na przykładzie rdzeni kolb kukurydzy

4,7

Zygmunt Usydus – Badania nad otrzymywaniem i jakością paszowego oleju rybnego oraz jego wykorzystaniem w formie koncentratu rybno-mineralnego w żywieniu zwierząt monogastrycznych

6,3

Andrzej Jarmoluk – Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w predykcji fizycznych parametrów barwy i tekstury modelowych kiełbas

6,0

Adam Malicki – Badania nad wybranymi odmianami livexów i ich stanem mikrobiologicznym

5,2

Cezary Kabała – Geneza, właściwości i występowanie gleb bielicowych w zróżnicowanych warunkach geologicznych

10,0

Jarosław Bosy – Precyzyjne opracowanie obserwacji satelitarnych GSP w lokalnych sieciach położonych w terenach górskich

7,9

Andrzej Tomaszewski – Kształtowanie się cholesterolu w mleku krów rasy

czarno-białej

4,0

Elżbieta Pląskowska – Zdrowotność pszenicy jarej uprawianej w siewie czystym i mieszaninach odmian

9,0

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM 

Medicina Veterinaria

11,2

Geodesia et Descriptio Terrarum

6,4

Biotechnologia

5,0

Medicina Veterinaria

5,6

Geodesia et Descriptio Terrarum

7,0

INNE 

Informator dydaktyczny – kierunek gospodarka przestrzenna

4,0

Informator dydaktyczny – kierunek inżynieria środowiska

10,9

Informator dydaktyczny na rok akademicki 2004/2005 – kierunek budownictwo

8,8

Informator na rok akademicki 2005. Pracownie i laboratoria Akademii Rolniczej we Wrocławiu

1,4

Ewa Fudali – Bryophyte species diversity and ecology in the parks and cementeries of selected Polish cities

12,6

Sprawozdanie Rektora

6,9

Pro Memoria – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu

6,5

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu 2002-2005

9,0

60 lat Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1945-2005

22,2

Janusz Orda – Kwas foliowy syntetyczny ß-karoten i witamina A w kształtowaniu płodności i plenności loch

6,8

Liczba tytułów: 59     Ogółem ark. wyd. 673,45

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp