DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2003

W roku 2003 powołana została nowa Rada Programowa Wydawnictwa w składzie:

 • prof. dr hab. Jerzy Sobota – przewodniczący, redaktor naczelny Wydawnictwa, przewodniczący Rady Programowej Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) i Acta Scientiarum Polonorum (Acta Sci. Pol.);
 • mgr Janina Bartkowska – kierownik redakcji technicznej;
 • dr hab. Krystyn Chudoba – redaktor merytoryczny – przedstawiciel Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt;
 • prof. dr hab. Włodzimierz Czamara – redaktor merytoryczny – przedstawiciel Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji;
 • prof. dr hab. Ewelina Dziuba – redaktor merytoryczny – przedstawiciel Wydziału Nauk o Żywności, przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego (EJPAU) serii Biotechnology i przewodnicząca Rady Naukowej (Acta Sci. Pol.) serii Biotechnologia;
 • prof. dr hab. Zofia Spiak – redaktor merytoryczny – przedstawiciel Wydziału Rolniczego;
 • Grażyna Kwiatkowska – sekretarz Wydawnictwa;
 • dr hab. Jan Hutny prof. nadzw. – redaktor merytoryczny – przedstawiciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej;
 • prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego EJPAU serii Veterinary Medicine i przewodniczący Rady Naukowej (Acta Sci. Pol.) serii Medicina Veterinaria;
 • prof. dr hab. Stefan Cacoń – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego EJPAU serii Geodesy and Cartography;
 • prof. dr hab. Andrzej Świątkiewicz – przewodniczący Rady Naukowej (Acta Sci. Pol.) serii Geodesia et Descriptio Terrarum.

W 2003 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukazały się 44 tytuły, w tym:

 • 3 podręczniki,
 • 7 skryptów,
 • 4 zeszyty serii Monografie,
 • 7 wydziałowych Zeszytów Naukowych,
 • 10 zeszytów serii Rozprawy,
 • 4 zeszyty Acta Scientiarum Polonorum,
 • 9 innych

o łącznej objętości 494,3 ark. wyd. – w liczbie 15 840 egzemplarzy.

Wydawnictwem Akademii Rolniczej kierował redaktor naczelny prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota.

W roku 2003 redakcją techniczną Wydawnictwa kierowała mgr Janina Bartkowska, a sprawami administracyjnymi zajmowała się Grażyna Kwiatkowska – sekretarz Wydawnictwa. Opracowanie komputerowe wykonywały: Halina Sebzda, Teresa Alicja Chmura i Maria Barbara Rocho, a opracowanie redakcyjne: mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz, Janina Szydłowska oraz mgr Janina Bartkowska, kolportaż i marketing prowadziła Hanna Mielczarek, a Alina Gebel pełniła funkcję sekretarza redakcji technicznej EJPAU, wykonując opracowanie komputerowe w HTML.

Wydawnictwo prowadzi obsługę techniczną i administracyjną elektronicznego czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Pracami Rady Programowej EJPAU kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z naszej uczelni, natomiast prof. dr hab. Ewelina Dziuba kieruje Kolegium Redakcyjnym (Editorial Board) serii Biotechnology, prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń – serii Geodesy and Cartography, a prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – serii Veterinary Medicine.

W roczniku 2003 EJPAU (Volume 6) w jego dwóch numerach (Issue 1 i 2) opublikowano 143 artykuły, w tym w seriach, których redakcje znajdują się w Wydawnictwie naszej uczelni:

 • Veterinary Medicine – 13
 • Geodesy and Cartography – 3
 • Biotechnology – 5

Strony czasopisma elektronicznego odwiedza coraz więcej osób – w roku 2001 – 53 833, w 2002 r. – 79 488, a w roku 2003 – 100 393 osób.

Z dniem 1 października 2001 roku polskie uczelnie rolnicze powołały czasopismo naukowe ACTA SCIENTIARUM POLONORUM z seriami:

 • Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna)
 • Agricultura (Agronomia),
 • Architectura (Budownictwo),
 • Biologia, (Biologia)
 • Biotechnologia (Biotechnologia)
 • Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska),
 • Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia),
 • Hortorum Cultus (Ogrodnictwo),
 • Medicina Veterinaria (Weterynaria),
 • Oeconomia (Ekonomia),
 • Piscaria (Rybactwo),
 • Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Leśnictwo i Drzewnictwo),
 • Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza),
 • Technologia Alimentaria (Technologia Żywności i Żywienia),
 • Zootechnica (Zootechnika).

Czasopismem kieruje Rada Programowa, której przewodniczy prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z naszej uczelni.

Redakcje serii zlokalizowane są w wydawnictwach uczelni powołujących czasopismo, z czego 3 redakcje zlokalizowane są w Wydawnictwie Akademii Rolniczej we Wrocławiu: Biotechnologia – z przewodniczącą Rady Naukowej prof. Eweliną Dziubą, Geodezja i Kartografia – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. Andrzejem Świątkiewiczem, Weterynaria – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. Wojciechem Zawadzkim.

W serii Medicna Veterinaria ukazały się w 2003 roku 2 numery 2(1)2003 i 2(2)2003, natomiast serie Geodesia et Descriptio Terrarum oraz Biotechnologia wydały jeden numer oznaczony jako 2(1-2)2003. Koszty wydania czasopisma Acta Scientiarum Polonorum pochodzą ze środków uczelni wydających daną serię. Egzemplarze każdej serii rozsyłane są do zainteresowanych jednostek organizacyjnych wszystkich uczelni, które powołały czasopismo.

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp