DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2002

W 2002 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukazało się 51 tytułów, w tym:

 • 1 podręcznik,
 • 13 skryptów,
 • 7 zeszytów serii Monografie,
 • 9 wydziałowych Zeszytów Naukowych,
 • 10 zeszytów serii Rozprawy,
 • 3 zeszyty serii Konferencje,
 • 1 zeszyt serii Bibliografie,
 • 4 zeszyty Acta Scientiarum Polonorum,
 • 3 inne

o łącznej objętości 536,8 ark. wyd. w liczbie 14 240 egzemplarzy.

Sześć kolejnych wydziałowych zeszytów naukowych o objętości ok. 60 ark. wyd. opracowano redakcyjnie i skierowano do druku w pierwszych miesiącach 2003 roku. Wydawnictwem kierował redaktor naczelny prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota.

W roku 2002 redakcją techniczną Wydawnictwa kierowała mgr Janina Bartkowska, a sprawami administracyjnymi zajmowała się Grażyna Kwiatkowska – sekretarz Wydawnictwa. Opracowanie komputerowe wykonywały: Halina Sebzda, Teresa Alicja Chmura i Maria Barbara Rocho, a opracowanie redakcyjne: mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz, Janina Szydłowska oraz mgr Janina Bartkowska, kolportaż i marketing prowadziła Hanna Mielczarek, a Alina Gebel pełniła funkcję sekretarza redakcji technicznej EJPAU, wykonując opracowanie komputerowe w HTML.

Publikacje Wydawnictwa AR prezentowano na Krajowych Targach Książki Akademickiej – ATENA w Warszawie oraz na marcowych Wrocławskich Targach Książki Naukowej.
Wydawnictwo prowadzi obsługę techniczną i administracyjną elektronicznego czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Pracami Rady Programowej EJPAU kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z naszej Uczelni, natomiast prof. dr hab. Ewelina Dziuba kieruje Kolegium Redakcyjnym (Editorial Board) serii Biotechnology, prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń, serii Geodesy and Cartography, a prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, serii Veterinary Medicine.

W roczniku 2002 EJPAU (volume 5) w jego dwóch numerach (issue 1 i 2) opublikowano 103 artykuły, w tym w serii: 

 • Agricultural Engineering – 6
 • Agronomy – 12
 • Animal Husbandry – 15
 • Environmental Development – 7
 • Fisheries – 4
 • Food Sciences and Technology – 21
 • Veterinary Medicine – 5
 • Horticulture – 9
 • Forestry – 8
 • Geodesy and Cartography – 1
 • Wood Technology – 4
 • Biotechnology – 3
 • Civil Engineering – 1
 • Economics – 4
 • Biology – 3

W rankingu czasopism KBN ? EJPAU znajduje się w grupie 13 najwyżej punktowanych czasopism Zespołu P06 i za publikacje w nim otrzymuje się 6 pkt.

Publikacje w EJPAU z lat 1998–2001 zostały wydane na CD-ROM w ilości 300 szt. Rada Programowa na posiedzeniu w listopadzie w AR w Krakowie podjęła decyzję o wystąpieniu w czerwcu 2002 r. z propozycją o wpisanie czasopisma na listę filadelfijską.

Strony czasopisma elektronicznego odwiedza coraz więcej osób – w roku 2000 – 16 092 gości, w roku 2001 – 53 833 gości, a w 2002 r. – 79 488 osób.
Z dniem 1 października 2001 roku polskie uczelnie rolnicze powołały czasopismo naukowe ACTA SCIENTIARUM POLONORUM.

W roku 2002 wydano pierwsze numery 15 serii czasopisma:

 • Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna),
 • Agricultura (Agronomia),
 • Architectura (Budownictwo),
 • Biologia (Biologia),
 • Biotechnologia (Biotechnologia),
 • Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska),
 • Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia),
 • Hortorum Cultus (Ogrodnictwo),
 • Medicina Veterinaria (Weterynaria),
 • Oeconomia (Ekonomia),
 • Piscaria (Rybactwo),
 • Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Leśnictwo i Drzewnictwo),
 • Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza),
 • Technologia Alimentaria (Technologia Żywności i Żywienia),
 • Zootechnica (Zootechnika).

Czasopismem kieruje Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni – założycieli czasopisma: Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Akademii Rolniczej w Krakowie, Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Akademii Rolniczej w Lublinie.

Przewodniczy Radzie prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z naszej Uczelni.

Redakcje serii zlokalizowane są w wydawnictwach uczelni powołujących czasopismo, z czego 3 redakcje zlokalizowane są w Wydawnictwie Akademii Rolniczej we Wrocławiu: Biotechnologia – z przewodniczącą Rady Naukowej prof. Eweliną Dziubą, Geodezja i Kartografia – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. Andrzejem Świątkiewiczem, Weterynaria – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. Wojciechem Zawadzkim. W serii Weterynaria ukazały się w 2002 roku 2 numery 1(1)2002 i 1(2)2002, natomiast serie Geodezja i Kartografia oraz Biotechnologia wydały jeden numer oznaczony jako 1(1-2)2002. Koszty wydania czasopisma Acta Scientiarum Polonorum pochodzą ze środków uczelni wydających daną serię. Egzemplarze każdej serii rozsyłane są do zainteresowanych jednostek organizacyjnych wszystkich uczelni, które powołały czasopismo. Przewiduje się, że w 2003 roku autorzy prac będą partycypowali w kosztach wydania pracy, w stopniu zależnym od dofinansowania czasopisma przez KBN lub MENiS, względnie uczelnie które powołały czasopismo.

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp