DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2011

W 2011 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukazało się 87 tytułów w nakładzie łącznym 27 990 egzemplarzy, o łącznej objętości 951,05 arkuszy wydawniczych, w tym:

  • 9 podręczników,
  • 12 skryptów,
  • 29 monografii,
  • 4 zeszyty wydziałowe Zeszyty Naukowe (2 serii Rolnictwo i 2 serii Biologia i Hodowla Zwierząt),
  • 12 zeszytów Acta Scientiarum Polonorum,
  • 21 publikacji innego typu, w tym kalendarz studencki,
  • 4 książki o charakterze jubileuszowym, 5 książek konferencyjnych
  • 5 numerów uczelnianego czasopisma „Głos Uczelni”.

Do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej Wydawnictwo, za pośrednictwem Biblioteki Głównej, przekazało wszystkie publikacje naukowe wydane w roku 2010 i 2011. Wydawnictwo – pozawydziałowa jednostka uczelni – angażowało się, współpracując z innymi działami, w wiele akcji, uroczystości i imprez. Między innymi we współpracy ze specjalistą ds. promocji oferty edukacyjnej oraz z Biurem Informacji i Promocji Uczelni przygotowało materiały promocyjne na potrzeby rekrutacji 2012/2013 – akcja obejmowała współpracę przy castingu wśród studentów na „twarz uczelni” i przy sesjach fotograficznych, opracowaniu designu materiałów promocyjnych. Na potrzeby organizowanego przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej we wrześniu 2011 r. zjazdu Polskiego Towarzystwa Weterynaryjnego, Wydawnictwo opracowało identyfikację wizualną wszystkich materiałów reklamowych. Jednostka brała udział w organizacji Koncertu Noworocznego, Dni Przyrodników, jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbywającego się w październiku 2011 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W licznych wydarzeniach, konferencjach, zjazdach Wydawnictwo aktywnie uczestniczyło, organizując na stoisku prezentację i sprzedaż książek oraz czasopism Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zespół redakcyjny tworzą: prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki – redaktor naczelny, dr Ewa Jaworska – dyrektor, Grażyna Kwiatkowska – sekretarz, Halina Sebzda i Teresa Alicja Chmura – operatorzy składu komputerowego, inż. Paweł Wójcik – grafik oraz opracowanie komputerowe EJPAU w HTML, mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz – starszy redaktor i mgr Magdalena Kozińska – redaktor. Reklamą i dystrybucją publikacji zajmuje się cały zespół, natomiast sprawną obsługę księgarni Wydawnictwo zawdzięcza Teresie Alicji Chmurze. W 2011 r. jeden pracownik został skierowany na szkolenie w zakresie grafiki komputerowej – intensywny kurs InDesign, ponadto w Wydawnictwie miesięczną praktykę na podstawie skierowania ze szkoły średniej odbywały dwie uczennice.

EJPAU

Wydawnictwo publikuje ogólnopolskie elektroniczne czasopismo Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Przewodniczącym Rady Programowej EJPAU jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota. Redakcje trzech z piętnastu serii czasopisma mają siedzibę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: seria Biotechnology, której kolegium redakcyjnym kieruje dr hab. Małgorzata Robak, prof. nadzw., seria Geodesy and Cartography pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego, prof. nadzw. oraz seria Veterinary Medicine,  nad którą czuwa prof. dr hab. Wojciech Zawadzki. W roku 2011 ukazało się w czasopiśmie 36 artykułów autorów różnych uczelni, w Biotechnology – 12 artykułów, w Geodesy and Cartography – 12, w Veterinary Medicine – 12. W 2011 r. nie odbyło się posiedzenie Rady Programowej.

Acta Scientiarum Polonorum

Ogólnopolskie czasopismo Acta Scientiarum Polonorum ukazuje się w 15 seriach, od 2007 r. kwartalnie. Przewodniczącym Rady Programowej ASP jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, natomiast redakcje poszczególnych serii mieszczą się w wydawnictwach uczelni rolniczych, które powołały czasopismo. Trzy serie wydawane są na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: Biotechnologia, Geodesia et Descriptio Terrarum, Medicina Veterinaria, których przewodniczącymi rad naukowych są odpowiednio: prof. dr hab. Danuta Witkowska, dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. nadzw. oraz prof. dr hab. Wojciech Zawadzki.

LP.

RODZAJ
PUBLIKACJI

AUTOR

TYTUŁ

NAKŁADEGZ.

ARK.WYD.

1.

podręcznik akademicki

J. Monkiewicz,K. Rogowska,J. Wajdzik

Kynologia. Wiedza o psieWyd. III poprawione, rozszerzoneOprawa twarda, miękka

1416

46,5

2.

podręcznik akademicki

Praca zbiorowa pod red. Michała Mazurkiewicza

Choroby drobiu wyd. II poprawione, rozszerzone

1016

65,2

3.

podręcznik akademicki

Cz. Wawrzeńczyk

Chemia organiczna. Właściwości chemiczne i spektroskopowe związków organicznych (dodruk)

300

20,9

4.

podręcznik akademicki

J. Biernat (red.)

Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu człowieka (dodruk)

100

8,2

5.

podręcznik akademicki

M. WojtatowiczR. Stempniewicz

Mikrobiologia ogólna(dodruk)

100

8,5

6.

podręcznik akademicki

M. Wojtatowicz

Mikrobiologia żywności(dodruk)

100

12,1

7.

podręcznik akademicki

E. Fudali

Antropogeniczne zmiany w ekosystemach. Transformacje roślinności(dodruk)

300

5,5

8.

podręcznik akademicki

S. BacM. Rojek

Meteorologia i klimatologia
w inżynierii środowiska
(dodruk)

200

17,7

9.

podręcznik akademicki

J. Nicpoń (red.)

Badania kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób zwierząt(dodruk)

500

14

10.

skryptnr 537

E. Pawlina, H. Geringer, B. Kosowska, W. Kruszyński

Genetyka zwierząt.Przewodnik do ćwiczeńWyd. IV poprawione

316

7,9

11.

skryptnr 538

E. Pawlina,
W. Kruszyński

Podstawy hodowli zwierzątPrzewodnik do ćwiczeńWyd. II poprawione

516

6,5

12.

skryptnr 539

T. Kołek, B. Osipowicz

Chemia ogólna z elementami chemii analitycznejWyd. II poprawione

316

18,3

13.

skryptnr 524

K. GawęckaA. Mironowicz

Chemia organicznaĆwiczenia

300

11,1

14.

skryptnr 533

E. GębarowskaS. PietrM. StankiewiczJ. KucińskiE. Magnucka

Wybrane zagadnienia i materiały do ćwiczeń z mikrobiologii(dodruk)

300

9,8

15.

skryptnr 497

A Tajner-Czopek

Analiza żywności – jakość produktów spożywczych(dodruk)

100

6,9

16.

skryptnr 477

G. Lisińska

Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów(dodruk)

100

10,25

17.

skryptnr 461

W. ZawadzkiJ. DejnekaD. Zięba

Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii zwierząt(dodruk)

260

11,8

18.

skryptnr 536

J. KuryszkoJ. MadejV. Kapuśniak

Ćwiczenia z histologii zwierząt(dodruk)

150

15,4

19.

skryptnr 529

Z. KulisiewiczH. WierzbickiI. Zwolińska-
-Bartczak
B. Żuk

Metody hodowlanePrzewodnik do ćwiczeń(dodruk)

200

4,9

20.

skryptnr 504

A. CzamaraJ. KowalskiT. Molski

Hydrogeologia inżynierska
z podstawami gruntoznawstwa
(dodruk)

200

11,3

21.

skryptnr 520

H. KleszczyńskaM. KilianJ. Mierzwa

Laboratorium fizyki, biofizyki i agrofizyki(dodruk)

750

13,5

22.

Monografie CXVI

W. Jakubowski

Rozkłady prawdopodobieństwa w ocenie suszy hydrologicznej

116

10,5

23.

Monografie CXVII

R. Mordak

Zatrzymanie błon płodowych u krów w zależności od przebiegu porodu oraz zastosowania dimeru lizozymu po wyparciu płodu

116

5,4

24.

Monografie CXIX

J. Popiel

Ocena funkcjonowania tarczycy przez pomiar stężenia tyroksyny, specyficznej tyreotropiny oraz przeciwciał antytyreoglobulinowych w surowicy psów w stanie eutyreozy i hipotyreozy

116

4,2

25.

Monografie CXX

A. Tajner-Czopek

Wpływ zabiegów technologicznych na właściwości frytek ziemniaczanych i zawartość akrylamidu

116

6,7

26.

Monografie CXXI

A. Lis

Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych Wrocławia z lat 70. – 80. ubiegłego stulecia

116

34,00

27.

Monografie CXXII

A. Rudy

Sytuacja epizootiologiczna BSE w Polsce w aspekcie wymogów Unii Europejskiej

116

6,0

28.

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
K. Chudoba (red.)

Biologia i Hodowla Zwierząt LXII

226

25,4

29.

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
Z. Spiak (red.)

Rolnictwo XCVIII

116

9,2

30.

Monografie CXXXIII

Red. A. Kotecki,T. Szulc,J. Tyszkiewicz

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuWyd. II rozszerzone

516

69,3

31.

Monografie CXXIV

Red.M. Szołtysik,A. Dąbrowska

New trendsIn food analytics

166

8,7

32.

Monografie CXXV

Red.J. Chrzanowska,A. Zambrowicz

Selected topice
in food biotechnology

166

8,2

33.

Monografie CXXVI

Red.T. Trziszka,Ł. Bobak,M. Kaźmierska

Selected problems of nutraceutical and functional food

166

12,7

34.

Monografie CXXVII

J. Kaszubkiewicz,M. Dębowski,P. Jezierski, D. Kawałko, W. Tasz

Stan gleb użytkowanych rolniczo na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego

306

8,9

35.

Monografie CXXVIII

Red.W. Kopeć, M. Korzeniowska

Novel operations and materials
in food processing

166

12,8

36.

Monografie CXXIX

Red.A. Jarmoluk,M. Oziembłowski,A. Zimoch

Product development quality assurance

166

19,0

37.

Monografie CXXX

Red.G. Krasnowska,A. Salejda

Safety in food production cain

166

13,0

38.

Monografie CXXXI

N. Demeshkant

Świadomość środowiskowa studentów wyższych uczelni rolniczych Polski i Ukrainy oraz ich gotowość do podejmowania proekologicznych działań zawodowych

66

13,00

39.

Monografie CXXXII

A. Nawirska-
-Olszańska

Przydatność owoców dyni jako surowca do przetwórstwa spożywczego

116

6,3

40.

Monografie CXXXIII

A. Szewczyk,E. Gudarowska

Przydatność podkładki karłowej Pumiselect w uprawie brzoskwini

116

7,2

41.

Monografie CXXXIV

H. Purzyc

Dynamika rozwoju pozapłodowego koni huculskich

116

11,2

42.

Monografie CXXXV

A. Roman

Podstawy biometeorologii Wpływ zmiennych czynników pogodowych i klimatycznych
na organizmy ludzi i zwierząt

516

8,5

43.

Monografie CXXXVI

G. Pęczkowski

Gospodarka wodna zdrenowanych gruntów ornych w Sudetach Środkowych

116

5,9

44.

czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
K. Chudoba (red.)

Biologia i Hodowla Zwierząt LXIII

226

25,4

45.

czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
Z. Spiak (red.)

Rolnictwo XCIX

116

9,5

46.

Monografie CXXXVII

I. Niedźwiecka-
-Filipiak,
A. Drabiński

10 lat kierunku studiów Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we WrocławiuWrocław 2000–2010

266

14,5

47.

Monografie CXXXVIII

K. Pulikowski,W. Orzepowski,R. Pokładek

Water quality in agriculturally used catchments in Lower Silesia

116

6,3

48.

MonografieLXXX

J. Dąbrowski

Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność instalacji(dodruk)

100

8,5

49.

MonografieXCIV

A. Kotecki

Uprawa miskanta olbrzymiego. Energetyczne i pozaenergetyczne możliwości wykorzystania słomy (dodruk)

100

12

50.

MonografieCVIII

J. Kempiński,R. Świerzko

Rheological foundations of the hydraulic transport of cement pastes (dodruk)

116

4

51.

MonografieLXXXV

J. Wyka

Stan odżywienia ludzi po 60. roku życia(dodruk)

10

10,4

52.

MonografieLXXXIX

M. Adamski

Kondycja krów w okresie okołoporodowym(dodruk)

20

5,2

53.

MonografieLXXXIII

A Szymańska-
-Pulikowska

Jakość wód podziemnych w obszarze potencjalnego oddziaływania składowisk komunalnych(dodruk)

20

10

54.

MonografieC

D. Mierzwa

Przedsiębiorstwo spółdzielcze(dodruk)

50

16,5

55.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Biotechnologia10(1)2011

166

2,5

56.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Biotechnologia10(2)2011

166

2,37

57.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Biotechnologia10(3)2011

166

2,6

58.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Biotechnologia10(4)2011

166

2,7

59.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum10(1)2011

146

2,6

60.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum10(2)2011

146

2,8

61.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum10(3)2011

146

2,6

62.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Geodesia et Descriptio Terrarum10(4)2011

146

3,5

63.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Medicina Veterinaria10(1)2011

146

2,5

64.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Medicina Veterinaria10(2)2011

166

1,53

65.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Medicina Veterinaria10(3)2011

166

2,8

66.

czasopismo

CzasopismoActa Scientiarum Polonorum

Medicina Veterinaria10(4)2011

166

2,5

67.

Inne

S. Kinal,J. Kubizna,W. Łuczak(red.)

60 lat Wydziału Biologii
i Hodowli Zwierząt
Jubileusz prof. Jerzego Presia

140

4,0

68.

Inne

Rektor

Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

330

0,7

69.

Inne

E. Jaworska,M. Kaczmar

Ocalić od zapomnienia ten czas i tych ludziWspomnienia o profesorach
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

316

11,75

70.

Inne

T. Trziszka (red.)

Proceedings of the 5 th international conference on the quality and safety in food production chain

186

12,00

71.

Inne

Dział Spraw Studenckich

Kalendarz – InformatorRok akademicki 2011/2012

3716

11,5

72.

Inne

M. Wanke-Jakubowska, M. Wanke-Jerie

Z myślą o przyszłości Książka jubileuszowa

1000

7,5

73.

Inne

R. Kołacz (red.)

Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni
w roku 2010

116

10,00

74.

Inne

J. Matuła (red.)

30 th International Conference of the Polish Phycological Society The past, prezent, future of phycological research. Its signification for Man and environment protection

176

9,8

75.

Inne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Studencka książeczka zajęć praktycznych od III do VI roku studiów

600

2,8

76.

Inne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katalog – Jubileusz
prof. M. Mazurkiewicza
+ zaproszenia w j. polskim
i angielskim (370 szt.)

400

5,5

77.

Inne

Samodzielna Sekcja ds. Innowacji i Promocji Absolwentów

Katalog ofert usługowo-badawczych i rozwiązań innowacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

1216

3,9

78.

Inne

Instytut Inżynierii Rolniczej

XI Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa
Teoretyczne i aplikacyjne
problemy inżynierii rolniczej

166

6,8

79.

Inne

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Materiały XL Sesji naukowej – Komisji Żywienia Zwierząt KNZ-PAN Sterowanie metabolizmem
u zwierząt poprzez żywienie

156

12,00

80.

Inne

Dział Spraw
Studenckich

XVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych XXVIII Sejmik SKN, Wrocław 12–13 maja 2011

416

12,3

81.

Inne

Józef Nicpoń (red.)

Jubileusz 60-lecia UczelniSprawozdanie z działalności OBŚLiHZŁ

116

4,6

82.

Inne

Instytut Hodowli Zwierząt

Via ad veritatem de animalibus

266

1

83.

Czasopismo

„Głos Uczelni”

Nr 202

800

9,0

84.

Czasopismo

„Głos Uczelni”

Nr 203

800

8,5

85.

Czasopismo

„Głos Uczelni”

Nr 204

800

8,75

86.

Czasopismo

„Głos Uczelni”

Nr 205 (jubileuszowy)

1000

12,5

87.

Czasopismo

„Głos Uczelni”

Nr 206

800

10,5

 

Razem

27 990

951,05

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp