DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2006

W 2006 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukazały się 42 tytuły, w tym:

 • 3 podręczniki (2 dodruki),
 • 15 skryptów,
 • 4 zeszyty serii Monografie,
 • 3 wydziałowe Zeszyty Naukowe,
 • 1 zeszyt serii Bibliografie,
 • 7 zeszytów serii Rozprawy,
 • 4 zeszyty Acta Scientiarum Polonorum,
 • 1 zeszyt serii Konferencje
 • 4 inne

o łącznej objętości 532,55 ark. wyd. – w liczbie 13 040 egzemplarzy.

Redakcją techniczną kierowała mgr Janina Bartkowska, a sprawami administracyjnymi zajmowała się Grażyna Kwiatkowska – sekretarz wydawnictwa. Opracowania komputerowe wykonywały: Halina Sebzda i Alicja Chmura, a opracowania redakcyjne i korekty: mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz, Janina Szydłowska oraz mgr Janina Bartkowska, kolportaż i marketing prowadziła Hanna Mielczarek, a Alina Gebel pełniła funkcję sekretarza redakcji technicznej EJPAU, wykonując opracowania komputerowe w HTML.

Publikacje Wydawnictwa uczelni prezentowane są corocznie na marcowych Wrocławskich Targach Książki Naukowej. W 2006 roku Wydawnictwo otrzymało na XII Targach nagrodę w konkursie o Puchar Dyrektora Radia RAM za najlepiej zorganizowane stoisko.

Wydawnictwo prowadzi obsługę techniczną i administracyjną elektronicznego czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Pracami Rady Programowej EJPAU kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, natomiast dr hab. Małgorzata Robak kieruje Kolegium Redakcyjnym (Editorial Board) serii Biotechnology, prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń – serii Geodesy and Cartography, a prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – serii Veterinary Medicine. W roku 2006 odbyły się dwa rozszerzone posiedzenia Rady Programowej EJPAU, w których uczestniczyli przewodniczący Kolegiów Redakcyjnych oraz sekretarze serii czasopisma. Pierwsze odbyło się w Olsztynie (czerwiec), a drugie w Lublinie (październik).

W roczniku EJPAU 2006 (Volume 9) w jego czterech numerach (Issue 1, 2, 3, 4) opublikowano 157 artykułów, w tym w seriach, których redakcje znajdują się w Wydawnictwie naszej uczelni:

 • Veterinary Medicine – 18
 • Geodesy and Cartography – 2
 • Biotechnology – 6

Strony czasopisma elektronicznego odwiedza coraz więcej osób – w roku 2001 – 53 833, w 2002 roku – 79 488, w 2003 roku – 100 393, w roku 2004 – 204 777 osób, w roku 2005 – 243 026, a w 2006 roku – 324 770.

Z dniem 1 października 2001 roku polskie uczelnie rolnicze powołały czasopismo naukowe ACTA SCIENTIARUM POLONORUM z seriami:

 • Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna),
 • Agricultura (Agronomia),
 • Architectura (Budownictwo),
 • Biologia (Biologia),
 • Biotechnologia (Biotechnologia),
 • Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska),
 • Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia),
 • Hortorum Cultus (Ogrodnictwo),
 • Medicina Veterinaria (Weterynaria),
 • Oeconomia (Ekonomia),
 • Piscaria (Rybactwo),
 • Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Leśnictwo i Drzewnictwo),
 • Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza),
 • Technologia Alimentaria (Technologia Żywności i Żywienia),
 • Zootechnica (Zootechnika).

Czasopismem kieruje Rada Programowa, której przewodniczy prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z naszej uczelni. Redakcje serii zlokalizowane są w wydawnictwach uczelni powołujących czasopismo, z czego 3 redakcje zlokalizowane są w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Biotechnologia – z przewodniczącą Rady Naukowej prof. dr hab. Danutą Witkowską, Geodezja i Kartografia – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr. hab. Andrzejem Świątkiewiczem, Weterynaria – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr. hab. Wojciechem Zawadzkim.

W serii Medicina Veterinaria ukazały się w 2006 roku 2 numery 5(1)2006 i 5(2)2006, natomiast w serii Biotechnologia i Geodesia et Descriptio Terrarum ukazały się po jedym numerze – oznaczone jako 5(1-2)2006. Koszty wydania czasopisma Acta Scientiarum Polonorum pochodzą ze środków uczelni wydających daną serię. Egzemplarze każdej serii rozsyłane są do zainteresowanych jednostek organizacyjnych wszystkich uczelni, które powołały czasopismo.

Wykaz wydrukowanych tytułów w 2006 roku


PODRĘCZNIKI

 Ark. wyd.

Praca zbiorowa pod redakcją Michała Mazurkiewicza – Choroby drobiu  (dodruk)

53,0

Stanisław Bac, Marian Rojek – Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska (dodruk)

19,75

Roman Kołacz, Zbigniew Dobrzański – Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich

29,0

SKRYPTY

Danuta Witkowska, Anna Rodziewicz – Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń, wyd. II poprawione i uzupełnione  (dodruk)

5,5

Władysław Buniak, Elżbieta Jagiełło – Chemia ogólna. Działy wybrane i ćwiczenia  (dodruk)

8,3

Krzysztof Bielecki, Anna Demczuk, Edward Grzyś, Elżbieta Sacała – Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin  (dodruk)

8,0

Zofia Kulisiewicz, Heliodor Wierzbicki, Irena Zwolińska-Bartczak, Bolesław Żuk – Metody hodowlane. Przewodnik do ćwiczeń  (dodruk)

7,5

Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Nicponia – Badania kliniczne w diagnostyce chorób wewnętrznych zwierząt domowych, wyd. III poprawione i uzupełnione  (dodruk)

8,4

Praca zbiorowa pod redakcją Janiny Kuczery i Krystiana Kubicy – Laboratorium fizyki, biofizyki i agrofizyki, wyd. III poprawione i uzupełnione  (dodruk)

14,5

Krystyna Gawęcka, Agnieszka Mironowicz – Chemia organiczna. Ćwiczenia, wyd. II poprawione i rozszerzone

11,1

Krystyna Gawęcka, Agnieszka Mironowicz – Chemia nieorganiczna. Ćwiczenia, wyd. II poprawione

9,0

Edward Pawlina i wsp. – Genetyka zwierząt, wyd. IV poprawione

9,0

Karol Wolski, Magdalena Szymura, Anna Gierula – Wybrane zagadnienia z ekologii krajobrazu

7,3

Ewa Lenard, Karol Wolski – Dobór drzew i krzewów w kształtowaniu terenów zieleni

8,4

Julian Paluch, Adam Paruch, Krzysztof Pulikowski – Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów

6,8

Janusz A. Madej, Marek Houszka, Violetta Kapuśniak, Stanisław Dzimira, Marcin Nowak – Technika badań patomorfologicznych zwierząt domowych. Przewodnik  do ćwiczeń.

6,3

Adam Roman – Podstawy pszczelarstwa

11,4

Danuta Mierzwa – Ekonomia – elementy teorii mikro- i makroekonomii

7,8

MONOGRAFIE

Janusz Kuźniewicz, Grzegorz Kuźniewicz – Metody szkolenia i użytkowania psów

24,5

Chów i hodowla nutrii pod redakcją Janusza Kuźniewicza i Andrzeja Filistowicza

16,5

Praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Gotliba, Adama Iwaniaka i Ryszarda Olszewskiego – Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce – harmonizacja baz danych referencyjnych

7,4

Julian Paluch, Zdzisław Małecki, Lidia Wardecka – Badania roztworu glebowego

8,3

WYDZIAŁOWE ZESZYTY NAUKOWE 

Zootechnika LIII

7,5

Inżynieria Środowiska XV

21,4

Rolnictwo LXXXVII

31,3

ROZPRAWY

Maria Pytlarz-Kozicka – Wpływ niektórych zabiegów uprawowych na porażenie ziemniaków chorobami wirusowymi i ich plonowanie na plantacjach nasiennych  w rejonie Wrocławia

6,4

Anna Pęksa – Ocena jakości preparatów białka ziemniaczanego otrzymanych w różnych warunkach technologicznych i ich przydatności w produkcji wyrobów ekstrudowanych

6,7

Andrzej Gaweł – Farmakologiczna modulacja odpowiedzi immunologicznej kurcząt uodpornianych czynnie przeciwko kokcydiozie szczepionką Livacox T

8,3

Agnieszka Kita – Wpływ wybranych parametrów technologicznych na jakość smażonych produktów przekąskowych

4,4

Urszula Pasławska – Obraz zmian neurohormonalnych u psów z niewydolnością serca na tle endokardiozy mitralnej

8,3

Krzysztof Kubiak – Kolonizacja błony śluzowej żołądka psów i kotów drobnoustrojami z rodzaju Helicobacter – aspekt kliniczny

6,2

Romuald Żmuda – Funkcjonowanie systemu transportu fluwialnego w małej zlewni zagrożonej erozją wodną gleb

11,0

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie X (wersja elektroniczna)

25,9

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM 

Medicina Veterinaria

8,3

Medicina Veterinaria

7,0

Geodesia et Descriptio Terrarium

5,5

Biotechnologia

7,2

KONFERENCJE 

1. 13 th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Parcticles

20,0

INNE 

Sprawozdanie Rektora

7,5

Grzegorz Kopij – The structure of assemblages and dietary relationships in birds of south African grasslands

8,3

Bronisław Wojtuń – Peat mosses (Sphagnaceae) in mires of the Sudetes Mountains (SW Poland): a floristic and ecological study

15,6

Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska

28,0

Liczba tytułów: 42        Ogółem ark. wyd. 532,55

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp