HISTORIA

Działalność wydawnicza Uczelni została zapoczątkowana w 1954 r. uchwałą Senatu powołującą Redakcję Zeszytów Naukowych. Redaktorem Naczelnym został prof. dr Mieczysław Cena. W 1955 r. opublikowano pierwsze zeszyty serii: Rolnictwo i Weterynaria, rok później zeszyty serii: Zootechnika oraz Melioracja. W 1958 r. został wydany pierwszy skrypt Przewodnik do ćwiczeń zootechnicznych autorstwa: Tadeusza Olbrychta, Franciszki Olbrychtowej i Bolesława Nowickiego.

W 1961 r., zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, dokonano reorganizacji redakcji. Przede wszystkim zmniejszono nakłady zeszytów naukowych, zrezygnowano z funkcji redaktora naczelnego i utworzono stanowisko koordynatora i sekretarza wydawnictw uczelnianych – Zeszyty Naukowe i Skrypty – na które powołano dr. Henryka Balbierza, a na etat technika redakcji Irenę Fałatowicz, która pracowała do roku 1980.

W grudniu 1963 r. utworzono samodzielną jednostkę Uczelni pod nazwą Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Rolniczej, której kierownikiem został doc. dr Jerzy Lipanowicz (1963–1964). Po powrocie z zagranicy kierownictwo przejął doc. dr Henryk Balbierz, który tę funkcję pełnił do 1979 r.

W latach 1979–1994 kierownikiem Działu Wydawnictw był mgr Norbert Tomczyk, który równolegle pełnił przywróconą funkcję redaktora naczelnego w latach 1982–1993. Przez siedem miesięcy 1994 r. kierownikiem była Małgorzata Wanke-Jakubowska a sekretarzem Wydawnictwa – wówczas to stanowisko zostało ukonstytuowane – Maria Wanke-Jerie, od 1994 do 2005 r. pracował jako redaktor naczelny prof. Jerzy Sobota. Od października 2005 r. funkcję tę pełni prof. Andrzej Kotecki.

W 1994 r. przeprowadzono gruntowną reorganizację działalności wydawniczej Uczelni. Uchwałą Senatu powołano Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu w pionie prorektora ds. nauki, ustalono nowy regulamin organizacyjny oraz zasady finansowania działalności wydawniczej, rozwiązano Zakład Poligrafii. Utworzono stanowisko kierownika redakcji technicznej, które w latach 1995–2007 obejmowała mgr Janina Bartkowska. Od 20 października 1994 r. sekretarzem Wydawnictwa jest Grażyna Kwiatkowska.

W 2008 r. dokonano kolejnej reorganizacji, powołując stanowisko kierownika Wydawnictwa, a od roku 2010 – dyrektora Wydawnictwa – funkcję tę sprawuje dr Ewa Jaworska. Przygotowano nowe zasady funkcjonowania i finansowania jednostki. W 2010 r. rektor zdecydował, że wszystkie publikacje i materiały reklamowe ukazujące się na Uczelni winny być przygotowywane przez Wydawnictwo. Ponadto, od końca 2010 r., od numeru 201, Wydawnictwo zajęło się publikowaniem czasopisma uczelnianego Głos Uczelni.

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

W 1999 r. z inicjatywy prof. Jerzego Soboty oraz rektora prof. Tadeusza Szulca polskie uczelnie rolnicze powołały pierwsze polskie naukowe czasopismo wydawane tylko w wersji elektronicznej w Internecie pod nazwą Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (www.ejpau.media.pl). Czasopismo redagowane jest w języku angielskim, aktualnie w 11 seriach, przez międzynarodowe kolegia redakcyjne zlokalizowane w wydawnictwach uczelni rolniczych. Redakcja techniczna czasopisma mieści się w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie zlokalizowane były początkowo redakcje trzech serii: Animal Husbandry – Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego – Bolesław Żuk, Environmental Development (Jerzy Sobota) i Veterinary Medicine (Wojciech Zawadzki), a obecnie: ostatnia z wyżej wymieniowych oraz Biotechnology (Małgorzata Robak) i Geodesy and Cartography (najpierw prof. Andrzej Borkowski, następnie prof. Bernard Kontny) Sekretarzem do 2010 r. była Alina Gebel. Czasopismem kieruje Rada Programowa złożona z przedstawicieli uczelni rolniczych, której przewodniczy prof. Jerzy Sobota.

 

Acta Scientiarum Polonorum

W 2001 r., również z inicjatywy prof. Jerzego Soboty, rektorzy polskich uczelni rolniczych powołali czasopismo Acta Scientiarum Polonorum w 15 seriach, których redakcje znajdują się na ośmiu uczelniach rolniczych. We Wrocławiu znajdują się trzy: Medicina Weterinaria (pod redakcją prof. Wojciecha Zawadzkiego), Biotechnologia (prof. Danuta Witkowska), Geodesia et Descriptio Terrarum (prof. Andrzej Borkowski). Podobnie jak w przypadku EJPAU czasopismem kieruje Rada Programowa złożona z przedstawicieli uczelni rolniczych, której przewodniczy prof. Jerzy Sobota.

Zeszyty Naukowe

W historii Wydawnictwa powoływano i wydawano szereg serii Zeszytów Naukowych. Z pierwszych czterech do dziś ukazują się Rolnictwo, pod redakcją merytoryczną profesorów – kolejno – Mariana Lityńskiego, Zygmunta Golonki, Józefa Dzieżyca, Stanisława Kowalińskiego, Jerzego Fabiszewskiego, Henryka Skrabki, Alicji Południak, Andrzeja Koteckiego, Zofii Spiak – 97 zeszytów oraz Zootechnika, kontynuowana od 2006 r. pod zmienionym tytułem – Biologia i Hodowla Zwierząt, pod redakcją merytoryczną profesorów – kolejno – Mariana Junego, Doroty Jamroz, Bożeny Chudoby-Drozdowskiej oraz Krystyna Chudoby – 67 zeszytów. Seria Weterynaria ukazywała się do 2001 r., wydano 61 zeszytów, a redaktorami merytorycznymi byli kolejno: prof. Adam Skurski, prof. Józef Dejneka i prof. Wojciech Zawadzki; seria Melioracja była wydawana również do 2001 r., ukazały się 43 zeszyty, a redaktorami merytorycznymi byli profesorowie: Stanisław Bac senior, Józef Boćko, Jerzy Sobota, Mieczysław Trybała, Józef Sasik. Od końca lat 70. powoływano i zamykano kolejne serie: Rozprawy (1977–2008) – ukazało się 256 zeszytów, a od 2009 r. rozprawy habilitacyjne są wydawane jako indywidualne monografie, Technologia Żywności (1979–2011) – 14 numerów, redaktorami merytorycznymi byli kolejno profesorowie: Irena Górska, Wacław Leszczyński, Ewelina Dziuba, Geodezja i Urządzenia Rolne (1980–2004) – 22 numery pod redakcją merytoryczną profesorów Andrzeja Świątkiewicza, następnie Zofii Więckowicz. Ukazało się 5 zeszytów Mechanizacji Rolnictwa (1990–2000) pod redakcją Bronisławy Kram, następnie Włodzimierza Białczyka, w 2007 r. reaktywowano tę serię pod nazwą Inżynieria Rolnicza, ale wydano tylko jeden numer pod redakcją prof. Włodzimierza Białczyka. Tematyka serii Nauki Społeczne (1983–1994), w której pod redakcją Barbary Goli wydano 8 zeszytów, była kontynuowana w serii Nauki Humanistyczne (1995–2004) – ukazało się 8 zeszytów pod redakcją Piotra Moroza. W serii Konferencje od 1995 do 2005 r. ukazało się 38 zeszytów. Współcześnie tomy zawierające materiały konferencyjne ukazują się jako osobne książki opatrzone numerem ISBN. W serii Bibliografie, pod redakcją mgr Teresy Styczyńskiej, w latach 1996–2006 wydano 11 zeszytów (ostatni w postaci płyty Cd). Seria Inżynieria Środowiska ukazywała się od 1992 do 2006 r. pod redakcją – kolejno – prof. Jerzego Soboty, prof. Włodzimierza Czamary, wydano 15 zeszytów.

Monografie i podręczniki

W 1994 r. zapoczątkowano osobną serię – Monografie. Do marca 2011 r. ukazały się 122 książki. W obrębie serii Monografie powoływane są serie tematyczne: od 2004 r. – Współczesne problemy inżynierii środowiska – 17 tytułów, od 2008 r. – Współczesne problemy architektury krajobrazu – 3 tytuły, od 2010 r. – Współczesne problemy medycyny weterynaryjnej – 4 tytuły, natomiast od 2010 r. Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych – 1 tytuł oraz Współczesne problemy budownictwa – 1 tytuł.

Wydawnictwo publikuje również podręczniki akademickie dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działalność wydawniczą w okresie sześćdziesięciolecia (do pierwszego kwartału 2011 r.) zamyka wydanie 52 podręczników, 539 skryptów oraz 646 numerów różnych serii Zeszytów Naukowych i kilkadziesiąt tytułów tomów konferencyjnych, a także publikacji innego typu.TARGI I WYSTAWY

XII TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE (październik 2009 r.)

TKwK XII12. Targi Książki w Krakowie odbyły się w dniach 23–26.10.2008 roku.

Wydawnictwo prezentowało swoje publikacje na stanowisku, które zostało przyznane jako nagroda za książkę Romana Kołacza i Zbigniewa Dobrzańskiego pt. „Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” w kategorii Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki w roku 2006. W tym roku Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych wyróżniło nas nominacją do nagrody za podręcznik „Warzywnictwo” autorstwa Eugeniusza Kołoty, Mariana Orłowskiego i Anity Biesiady.

Najbardziej prestiżową Nagrodę im. Jana Długosza za najlepszą humanistyczną książkę roku otrzymał prof. Stanisław Mossakowski za monumentalną monografię pt. „Kaplica Zygmuntowska (1515–1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I” (Wydawnictwo Liber pro Arte).

Targi w Krakowie charakteryzują się szeroką formułą, wystawiają się tu wielkie i zupełnie niszowe oficyny, bez względu na profil wydawców czy tematykę książek. Króluje oczywiście literatura piękna, książki dla dzieci i młodzieży, zauważona i doceniona jest tu również książka akademicka, prezentują się wydawnictwa religijne, popularnonaukowe i wiele innych. Tak więc spektrum jest szerokie, czytelnikom daje wręcz nieograniczone możliwości wyboru, a wydawcom spotkania się, wymiany poglądów, posłuchania, co „piszczy w trawie” u innych.

W tym roku na Targach prezentowało się 481 wystawców i pojawiło ponad 20 tys. miłośników książek, którzy mogli spotkać się z ulubionymi autorami, politykami, aktorami, muzykami czy najlepszymi dziennikarzami. Wymieńmy choćby Wandę Chotomską, Pawła Huelle, Jerzego Pilcha, Katarzynę Grocholę, Michele Lesbre, Wojciecha Cejrowskiego, Jerzego Bralczyka, Jurija Andruchowycza czy znanego skądinąd Radosława Sikorskiego. Natomiast dla zapracowanych na targach wystawców swoje podwoje późnym wieczorem otworzyło Muzeum Narodowe, prezentując wystawę poświęconą Zofii Stryjeńskiej.

XI MIĘDZYNARODOWE TARGI FERMA ŚWIŃ I DROBIU
(kwiecień 2008 r.)MTFSD XI 1

Podczas weekendu, od 18 do 19 kwietnia 2008 roku w Poznaniu, w Hali Arena, odbyły się XI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Wśród kilkudziesięciu wystawców znalazło się również stoisko Wydawnictwa naszej Uczelni, na którym promowano publikacje naukowe związane z tematem Targów.Jedna z książek – podręcznik autorstwa prof. Romana Kołacza i prof. Zbigniewa Dobrzańskiego, pt. „Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” – została laureatem nagrody „Złote pióro” Rolnicza Książka Roku 2008. Wyróżnienie to przyznało autorom Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich za książkę naukowo-dydaktyczną przydatną w praktyce rolniczej. Autorzy byli obecni podczas Targów i podpisywali swoją książkę na stoisku Wydawnictwa.

Dużym zainteresowaniem hodowców i rolników cieszyły się również „Choroby drobiu” prof. Michała Mazurkiewicza oraz „Chów i hodowla zwierząt” prof. Tadeusza Szulca.

Na Targach prezentowano przede wszystkim nowoczesne technologie, nowe urządzenia i wynalazki związane z produkcją bezpiecznej żywności, rozwojem i modernizacją gospodarstw. Wystawom towarzyszyły: wystawa drobiu ozdobnego, jak również liczne wykłady specjalistów. Dr hab. Andrzej Gaweł, pracownik naszego Uniwersytetu, wygłosił wykład pt. „Metody ograniczania częstości występowania Salmonellae u drobiu”. W tych dniach w poznańskiej Arenie było wyraźnie widać, że nauka powinna iść w parze z codzienną praktyką. Książki Wydawnictwa UP oczywiście wpisują się w tę filozofię.

 

XIV WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ.
(marzec 2008 r.)

WTKNXIV

Tradycyjnie Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wzięło udział w organizowanych w Centrum Naukowo-Badawczym Politechniki Wrocławskiej czternastych już Targach Książki Naukowej. Ich corocznym organizatorem jest Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej przy współpracy z Forum Akademickim z Lublina, Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych oraz Księgarnią Kwantum z Wrocławia.

W tym roku, w ciągu trzech marcowych dni spotkało się aż 62 wydawców z całej Polski, aby prezentować i sprzedawać wydane przez siebie książki, wymieniać doświadczenia, dyskutować o wspólnych sprawach. W bogatym programie Targów znalazły się panele dyskusyjne, wystawy, spotkania z autorami, wykład z dziedziny prawa autorskiego, dotyczący plagiatu i problemów pokrewnych, wygłoszony przez dra Juliana Jezioro z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na oficjalnym otwarciu Targów 12 marca 2008 r. ogłoszono wyniki konkursu Na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej. Nagrodę główną – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jury przyznało Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich Wydawnictwu we Wrocławiu za książkę pt. Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-1999, pracę zbiorową. Nagrody otrzymały również Państwowy Instytut Wydawniczy za publikację Krzysztofa Miklaszewskiego pt. Tadeusz Kantor. Między śmietnikiem a wiecznością; Wydawnictwo Arkady z Warszawy za pracę zbiorową pod redakcją Wojciecha Skowrońskiego pt. Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany oraz za książkę pod redakcją Anny Lewickiej-Morawskiej pt. W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce; Muzeum Narodowemu we Wrocławiu – za Fotografię. Katalog zbiorów. Jury przyznało również sześć wyróżnień.

Na naszym stoisku, udekorowanym tematycznie koszykiem ze świeżymi warzywami, prezentowaliśmy nowości wydawnicze, m.in.: Atlas anatomii roślin Jana Cebrata, Hydrogeologię z podstawami geologii Jerzego Kowalskiego, wydanie poprawione i uzupełnione Kynologii. Wiedzy o psie, Jerzego Monkiewicza i Jolanty Wajdzik oraz Warzywnictwo Eugeniusza Kołoty, Mariana Orłowskiego i Anity Biesiady, a także wiele innych. Na początku roku dokonaliśmy znacznej przeceny książek i pozycje z napisem "najniższa cena" cieszyły się szczególnym zainteresowaniem zwiedzających, którym oferowaliśmy bezpłatnie dawniej wydane publikacje.

Następną okazją do spotkania z kolegami z innych wydawnictw naukowych będą targi w Krakowie odbywające się jesienią.

XII WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ
(marzec 2006 r.)

WTKNXII 1

W dniach 22-25 marca 2006 r. w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej odbyły się XII Wrocławskie Targi Książki Naukowej.

Organizatorem była Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Współorganizatorzy to: Forum Akademickie z Lublina, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych z Lublina i Księgarnia KWANTUM z Wrocławia.

Protektorat Targów objął Minister Edukacji i Nauki pan prof. Michał Seweryński, a patronat honorowy – pan prof. Tadeusz Luty, Rektor Politechniki Wrocławskiej. Oficjalne otwarcie Targów zostało połączone z ogłoszeniem wyników konkursu Na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej

W konkursie wzięło udział 21 wydawnictw, nadesłano 62 tytuły.

Komisja konkursowa oceniała książki pod względem szaty edytorskiej, układu typograficznego, ilustracji, okładki.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Nagrodę główną – Puchar Ministra Edukacji i Nauki – Wydawnictwu Uniwersytetu Wrocławskiego za książkę Pawła Banasia Orbis pictus. Świat dawnej karty pocztowej. Projekt typograficzny – Eugeniusz Smoliński.

 • w kategorii książki popularnonaukowej – Wydawnictwu ARKADY w Warszawie za książkę Ewy Micke-Broniarek Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm. Projekt i opracowanie graficzne – Maciej Buszewicz;

 • w kategorii nauk technicznych – Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej za książkę Sylwestra Kobielaka Współczesne betonowe budowle ochronne. Wybrane zagadnienia projektowania;

 • w kategorii nauk humanistycznych – Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego za książkę Mowa i moc obrazów. Opracowanie graficzne – Marek Sobczyk;

 • w kategorii nauk ścisłych – Wydawnictwom Naukowo-Technicznym w Warszawie za książkę Ewarysta Tkacza i Przemysława Borysa Bionika. Projekt okładki i strony tytułowej – Paweł G. Rubaszewski.

Przyznano również 6 wyróżnień. W Targach uczestniczyło 55 wystawców. Między innymi: Wydawnictwo ARKADY z Warszawy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne z Warszawy, Wydawnictwo Naukowe PWN SA z Warszawy, Muzeum Narodowe z Wrocławia, Forum Akademickie z Lublina. W większości były to jednak wydawnictwa akademickie. Prezentowały się także: Drukarnia Cyfrowa „DjaF” z Krakowa i Czerpalnia Papieru ART-PAPIER z Gliwic.

WTKNXII 3

Podczas Targów, tradycyjnie, odbyły się różnego rodzaju spotkania i odczyty. Można było między innymi zapoznać się z problemem Reprografii 2006, stanem prawnym w Polsce i na świecie, możliwościami działania w ramach obowiązujących regulacji prawnych.

Odbyło się seminarium nt. druku książki naukowej oraz prezentacja reprintu Biblii Gutenberga. Odbyło się spotkanie z prof. Jackiem Suchodolskim, autorem książki Architektura schronisk górskich. Przedstawiono nam Czytelnię Internetową – Nowa inicjatywa w zakresie publikowania płatnych treści w internecie. Prezentacja zastosowań systemu i omówienie korzyści dla wydawców. Nowa szansa w walce z nielegalnym kopiowaniem książek. Wśród Wydawców ciągle trwa dyskusja, czy elektroniczne formy przekazu zastąpią książkę drukowaną.

Podczas Wieczoru Wydawców, który odbył się w „Starej Bibliotece” w Katedrze Marii Magdaleny przy ul. Szewskiej, wręczono nagrodę Dyrektora Programowego Polskiego Radia Wrocław i Radia RAM dla wydawnictwa za najatrakcyjniejsze stoisko na Targach. Nasze Wydawnictwo otrzymało tę nagrodę – kryształowy puchar, który odebrał pan prof. Andrzej Kotecki, redaktor naczelny Wydawnictwa AR.

WTKNXII 2

Stoisko nasze reprezentowane było przez wszystkich pracowników Wydawnictwa.

Wydawnictwo AR przeceniło książki, które od lat zalegają w magazynie, przecena ta została zatwierdzona przez Radę Programową Wydawnictwa.

Przeceną zostały objęte niżej podane książki. Każda z nich teraz kosztuje 5 złotych:

S. Bieszczad, J. Sobota (red.) – Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo--rolniczego, wyd. III;

Z. Jara, A. Chodyniecki – Ichtiopatologia Praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego – Szczegółowa uprawa roślin, wyd. I;

E. Osada – Analiza, wyrównanie i modelowanie geodanych ;

M. Trybała – Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych ;

Praca zbiorowa pod red. T. Trziszki – Jajczarstwo – nauka, technologia, praktyka;

J. Kuźniewicz, A. Filistowicz – Chów i hodowla zwierząt futerkowych – Monografie XIX.

W ciągu kilku dni dyskutowano o problemach interesujących wydawców: trudnościach finansowych, braku dotacji, kłopotach z dystrybucją.

Książka naukowa trudno się sprzedaje, wymaga specjalnych zabiegów reklamowo-promocyjnych, na co wydawnictwa uczelniane nie mają odpowiednich środków finansowych.

Liczba sprzedanych tytułów była satysfakcjonująca, a pierwsze zamówienia wpłynęły już do Wydawnictwa.

Dziękujemy wszystkim gościom naszego stoiska i organizatorom za przygotowanie tak udanej imprezy.

XI WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ
(marzec 2005 r.)

W dniach 16 – 19 marca 2005 roku odbyły się tradycyjnie, bo już jedenasty raz, w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Targi Książki Naukowej pod protektoratem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – Mirosława Sawickiego, Ministra Nauki, przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych – prof. Michała Kleibera oraz Polskiej Akademii Nauk – Oddział we Wrocławiu. Głównym organizatorem Targów była Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, a patronat sprawował Rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. Tadeusz Luty. Współorganizatorzy to: Forum Akademickie, Lublin (patronat prasowy) oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych i Księgarnia KWANTUM z Wrocławia.

W tegorocznych targach uczestniczyło 53 wystawców z całej Polski, wśród których były także wydawnictwa takie jak: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Z ośmiu rolniczych oficyn wydawniczych tylko trzy Akademie Rolnicze prezentowały swoje publikacje: Wydawnictwo Akademii Rolniczej z Poznania i Wydawnictwo Akademii Rolniczej z Wrocławia oraz Wydawnictwo SGGW.

Jak co roku odbył się konkurs na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej. Do konkursu zgłoszono 62 tytuły z 21 wydawnictw. Przyznano następujące nagrody:

 • Nagroda główna – Puchar Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – L. A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie. Projekt okładki i opracowanie graficzne – J. Niwińska,. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • w kategorii nauk humanistycznych - Ceramika i szkło polskie XX wieku. Katalog zbiorów. Redakcja naukowa – M. Hermansdorfer. Opracowanie M. Jeżewska (ceramika), B. Górecki (szkło). Projekt graficzny – J. Kortyka., Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • w kategorii książki popularnonaukowej - J. Wiśniewski, D. J. Gwiazdowicz, Ochrona przyrody. Opracowanie graficzne – J. Grześkowiak. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 • w kategorii nauk technicznych - M. Łubiński, W. Żółtowski, Konstrukcje metalowe. Część II. Obiekty budowlane. Opracowanie graficzne i techniczne – I. Malicka. Projekt okładki i stron tytułowych – A. Pilich. Wydawnictwo ARKADY, Warszawa.
 • w kategorii nauk ścisłych - Statystyka. Redaktor naukowy – J. Paradysz. Projekt okładki – M. Kierzek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Oprócz tych nagród Jury konkursu przyznało sześć wyróżnień.

Wydawnictwo Akademii Rolniczej, reprezentowane przez całą załogę Wydawnictwa, po raz jedenasty uczestniczyło w Targach Książki Naukowej. Prezentowaliśmy podręczniki, skrypty, wszystkie serie zeszytów naukowych oraz inne publikacje.

Niestety, ze względów finansowych, zauważalny był, w dalszym ciągu – lata ubiegłe, brak księgarzy i bibliotekarzy.

Wydawnictwo nasze dziękuje Organizatorom i Współwydawcom za miłą (jak zawsze) atmosferę podczas trwania Targów.

 

WYSTAWA POLSKIEJ KSIĄŻKI NAUKOWEJ W DNIEPROPIETROWSKU
(czerwiec 2004 r.)

Dniep2004

Dziesiąta wystawa Polskiej Książki Naukowej odbyła się w Dniepropietrowsku na Ukrainie w dniach 9–11 czerwca 2004 roku. Organizatorami byli: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowy Uniwersytet w Dniepropietrowsku oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych.

Impreza odbyła się w ramach Roku Polskiego na Ukrainie, zaś honorowy patronat objął ambasador RP w Kijowie.

Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, reprezentowane przez mgr Janinę Bartkowską, wy-stawiło swoje publikacje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Po zakończeniu wystawy książki zostały przekazane w darze Państwowemu Uniwersytetowi w Dniepro-pietrowsku i Bibliotece Miejskiej.

X WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ
(marzec 2004 r.)

wyroznienie2004

Już po raz dziesiąty Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych, „Forum Akademickim” oraz wrocławską hurtownią książek „Fundusz-Beta” zorganizowała imprezę, której celem jest promocja książki naukowej. Tradycyjnie patronat nad targami objął minister nauki, wrocławski oddział Polskiej Akademii Nauk oraz, jako gospodarz, rektor Politechniki Wrocławskiej. Po raz pierwszy w swej historii Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu otrzymało wyróżnienie w konkursie na najefektowniejszą szatę edytorską. Przyznano je książce Jerzego Monkiewicza i Jolanty Wajdzik zatytułowanej „Kynologia. Wiedza o psie”.

Na trwających cztery dni targach, które rozpoczęły się 17 marca, swoją ofertę przedstawiło 60 wystawców z całej Polski, wśród których były także wydawnictwa ogólnopolskie, takie jak: Arkady, Wiedza Powszechna czy Wydawnictwo Naukowe PWN. Z ośmiu rolniczych oficyn wydawniczych tylko trzy (z Wrocławia, Poznania i Warszawy) prezentowały swoje publikacje. Stoiska rozstawione w auli i na antresoli w gmachu głównym przy Wybrzeżu Wyspiańskiego przyciągały tłumy zwiedzających, których interesowały nie tylko książki, ale także imprezy towarzyszące. Niestety, ze względów finansowych, zauważalny był brak księgarzy i bibliotekarzy.

Oficjalne otwarcie targów połączono z ogłoszeniem wyników konkursu na najtrafniejszą szatę edytorską. W jury konkursu, któremu przewodniczył prof. Tadeusz Więckowski – prorektor ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, zasiadali: prof. Paweł Banaś z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Adolf Juzwenko – dyrektor Ossolineum, Marta Mizuro – dziennikarz, Andrzej Jaworski – antykwariusz, Stanisław Klimek – wydawca i artysta fotografik oraz prof. Ewa Łużyniecka z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Do konkursu zgłoszono 62 tytuły z 23 wydawnictw. Komisja oceniała książki w czterech kategoriach: nauk humanistycznych, książki popularnonaukowej, nauk technicznych oraz nauk ścisłych.

Nagroda główna –Puchar Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – przypadła Muzeum Miejskiemu Wrocławia za książkę Marzeny Smolak „Gdzie się bawili wrocławianie w pierwszej połowie XX wieku”. Nagrody za najtrafniejszą szatę edytorską w kategorii nauk humanistycznych otrzymało Muzeum Narodowe we Wrocławiu za książkę Doroty Róż-Mieleckiej „Laka japońska”, w kategorii książki popularnonaukowej – Wydawnictwo Sejmowe za publikację Jerzego Lileyko „Sejm polski. Tradycja – Ikonografia – Sztuka”, w kategorii nauk technicznych – Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej za pozycję zatytułowaną „Inżynieria materiałowa. Geneza. Istota. Perspektywy” autorstwa Macieja W. Grabskiego i Jana A. Kozubowskiego oraz w kategorii nauk ścisłych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za podręcznik „Paleobotanika” Aleksandra Jachowicza i Soni Dybovej-Jachowicz.

Jury konkursu przyznało też sześć wyróżnień. Jedno z nich przyznano Wydawnictwu wrocławskiej Akademii Rolniczej za podręcznik Jerzego Monkiewicza i Jolanty Wajdzik „Kynologia. Wiedza o psie”. Radość była tym większa, że jest to pierwsze w historii wydawnictwa wyróżnienie na targach. Warto przy okazji wspomnieć kto m.in. przyczynił się do tego sukcesu. Otóż łamanie książki jest dziełem Jolanty Wajdzik, współautorki podręcznika, a okładkę projektował Romuald Lazarowicz – prywatny wydawca i publicysta stale współpracujący z wydawnictwem AR.

Wydawnictwo reprezentowane było na targach przez całą załogę i uczestniczyło w imprezie na Politechnice Wrocławskiej już po raz dziesiąty. Wytrwałość nagrodzona została przez organizatorów stosownym dyplomem. Prezentowane były podręczniki, skrypty, wszystkie serie zeszytów naukowych oraz inne publikacje. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nagrodzona książka.

WYSTAWA POLSKIEJ KSIĄŻKI NAUKOWEJ W LUBLINIE
(listopad 2002 r.)

Lublin2002

W dniach 16-23 listopada 2002 roku odbyła się w gmachu Biblioteki Glównej UMCS (ul. Radziszewskiego 11) w Lublinie dziewiąta ekspozycja polskiej książki naukowej. Organizatorami byli: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Patronat honorowy nad wystawą objął Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński. Wystawcy oficyn uczelnianych i innych eksponowali w Lublinie swój dorobek edytorski.

Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. reprezentowane przez prof. Jerzego Sobotę – Redaktora Naczelnego i mgr Janinę Bartkowską – kierownika Redakcji Technicznej, uczestniczyło w tej wystawie. Przedstawiliśmy około 51 pozycji, w tym: podręczniki, najnowsze skrypty i przewodniki. Nasze publikacje eksponowane w Lublinie wzbudzały duże zainteresowanie naukowców; studentów i innych zwiedzających wystawę.

Tradycyjnie, książki po zakończeniu ekspozycji zostały przekazane w darze Bibliotece Kolegium Polsko-Ukraińskiego. Prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych – Andrzej Peciak – podziękował za hojność wszystkim wydawcom.

Wystawie towarzyszyła konferencja wydawców uczelnianych, która odbyła się w dniach 14–17 listopada w Kazimierzu Dolnym. W trakcie tej konferencji dyskutowano o: zamówieniach publicznych, prawie autorskim, dystrybucji książki niskonakładowej i wydaniu nowej dysponendy wydawnictw uczelnianych 2003 roku.

Z przeprowadzonych rozmów wynika, że wydawnictwa uczelniane mają podobne problemy i trudności. Wystawa i konferencja przyczyniły się do zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń wydawców z całego kraju.

Impreza zakończyła się miłym akcentem – zwiedzaniem Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

IX KRAJOWE TARGI KSIĄŻKI AKADEMICKIEJ ATENA 2002
(listopad 2002 r.)

atena1993

"Ksero – zabija książkę. Chrońmy prawa autorskie Wydawców i Autorów" - pod takim hasłem, w dniach 6 – 9 listopada, rozpoczęły się 9. Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2002. Zainicjował je protest wydawców przeciw nielegalnemu kopiowaniu książek.

W Targach uczestniczyło 75 wystawców. Zauważalna wyższa frekwencja była efektem protestu wydawców nagłośnionym przez media.

Wydawcy zasłonili eksponowane książki czarno-białymi fotokopiami ich okładek. Nasze Wydawnictwo przyłączyło się do tego protestu.

Aniela Topulos w imieniu organizatorów Targów i Andrzej Nowakowski w imieniu Polskiej Izby Książki, a także Paweł Esse, prezes wydawnictwa prawniczego C.H. Beck, przedstawili powody protestu: straty ponoszone przez wydawców i autorów, a przede wszystkim zaapelowali do studentów i pracowników naukowych uczelni wyższych o zaprzestanie nagannego procederu i stworzenie atmosfery, w której nie będzie społecznego przyzwolenia na naruszanie praw autorskich. W wystąpieniach podkreślono, że musi powstać system zbierania opłat za korzystanie z tych praw i jednocześnie system rozdziału zebranych środków między autorów i wydawców. Polska Izba Książki rozpoczęła już działania zmierzające do stworzenia takiego systemu, który powinien powstać w oparciu o oczekiwaną nowelizację prawa autorskiego i podjęła rozmowy z producentami urządzeń kopiujących.

Adam Giersz, wiceminister Edukacji Narodowej i Sportu, zapowiedział, że w roku przyszłym poziom dotacji powinien zostać utrzymany, co „pozwoli złagodzić skutki działania czarnego rynku”.

W dniu otwarcia Targów ATENA 2002 prof. Jerzy Maksymiuk, przewodniczący jury konkursowego, ogłosił werdykt w konkursie na najlepszą książkę akademicką ATENA. Przyznano 6 nagród i 9 wyróżnień. Nagrody otrzymały: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydawnictwo ARKADY, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

W ramach programu towarzyszącego Targom ATENA 2002 odbyło się szereg interesujących spotkań nt.:

 • Problemy zmian w prawie autorskim dotyczące reprografii;
 • Szkolenie dla wydawców akademickich z zakresu współpracy z mediami oraz informacji o książce;
 • Spotkanie wydawców akademickich z Radą Polskiej Izby Książki, którego celem było powołanie Sekcji Wydawców Akademickich PIK.

Nasze Wydawnictwo, reprezentowane przez Grażynę Kwiatkowską i Hannę Mielczarek, po raz ósmy uczestniczyło w Targach Książki Akademickiej. Prezentowaliśmy podręczniki, skrypty, wszystkie serie zeszytów naukowych oraz inne publikacje. Nawiązaliśmy kontakty z nowymi księgarniami i bibliotekami.

WYSTAWA POLSKIEJ KSIĄŻKI NAUKOWEJ W KIJOWIE
(czerwiec 2002 r.)

Kijow2002

4 czerwca 2002 roku w Gmachu Głównym Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki nastąpiło otwarcie wystawy polskiej książki naukowej i historii Instytutu Literackiego w Paryżu 1946–2002 roku.

Organizatorami ekspozycji byli: Uniwersytet Kijowski, UMCS, Ambasada RP w Kijowie, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. W wystawie brały udział 42 oficyny wydawnicze z całej Polski, które prezentowały swój dorobek edytorski (około 2 tys. tytułów). Wydawcy z UMCS przygotowali plakat i katalog w jęz. ukraińskim.

Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, reprezentowane przez mgr Janinę Bartkowską kierownika redakcji technicznej, wystawiło wybrane podręczniki, skrypty, rozprawy oraz nową dysponendę.

Duże zainteresowanie wzbudzały nasze podręczniki, tj.: praca zbiorowa pod red. Andrzeja Dubiela – Rozród psów; praca zbiorowa pod red. Jerzego Soboty – Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego oraz słownik łacińsko-polski Janusza A. Madeja – Vademecum pathomorphologicum et latino-polonicum lexicon peculiarium.

Następnego dnia polskie książki zostały wystawione w Sali Kongregacyjnej Staroakademickiego Korpusu Narodowego Uniwersytetu – Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

Uczestnicy wystawy wzięli udział w spotkaniu z redaktorem Leopoldem Ungerem, publicystą, przyjacielem Instytutu Literackiego w Paryżu i Redaktora Jerzego Giedroycia, zorganizowanym przez Akademię Kijowsko-Mohylańską, Ambasadę RP w Kijowie oraz Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, a także Klub Dziennikarzy Polsko-Ukraińskich „Bez Uprzedzeń”.

Wszystkie prezentowane książki zostały przekazane w darze Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kijowskiego oraz drugiej uczelni kijowskiej – Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

Z okazji otwarcia wystawy Ambasada Polska w Kijowie zorganizowała specjalnie dla wydawców z Polski rejs wycieczkowy statkiem spacerowym „Gowerła”.

Wystawa polskiej książki naukowej cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie w środowisku polonijnym i przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

VIII WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ
(marzec 2002 r.)

WTKNVIII

W dniach 20 – 23 marca 2002 roku odbyły się w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej VIII Wrocławskie Targi Książki Naukowej pod patronatem Ministra Nauki -prof. Michała Kleibera oraz Polskiej Akademii Nauk – Oddział we Wrocławiu. Głównym organizatorem targów była Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, a opiekę merytoryczną nad tą imprezą sprawował Rektor PWr. prof. Andrzej Mulak. Współorganizatorzy to: Forum Akademickie, Lublin (patronat prasowy) oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Lublin. Patronat medialny - Gazeta Wyborcza oraz Radio Wrocław.

W tegorocznych targach uczestniczyło 63 wystawców z całej Polski, wśród których były także wydawnictwa , takie jak: Arkady, Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Z 8 rolniczych oficyn wydawniczych tylko dwie Akademie Rolnicze prezentowały swoje publikacje. Wydawnictwo Akademii Rolniczej z Poznania i Wydawnictwo Akademii Rolniczej z Wrocławia.

Jak co roku odbył się konkurs na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej. Do konkursu zgłoszono 95 tytułów z 27 wydawnictw. Przyznano następujące nagrody:

 • w kategorii nauk humanistycznych - Krzysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości, Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2001
 • w kategorii książki popularnonaukowej - Chemia. Encyklopedia dla wszystkich, redaktor techniczny Barbara Chojnacka-Flisiuk, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001
 • w kategorii nauk technicznych - Jan Maciej Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
 • w kategorii nauk ścisłych - Jadwiga Abtowa, Krzysztof Piasecki, Tadeusz Różański, Zbigniew Świtalski, Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002

Oprócz tych nagród Jury konkursu przyznało ponadto sześć wyróżnień.

Nasze Wydawnictwo, reprezentowane przez Grażynę Kwiatkowską i Hannę Mielczarek, po raz ósmy uczestniczyło w Targach Książki Naukowej. Prezentowaliśmy podręczniki, skrypty, wszystkie serie zeszytów naukowych oraz inne publikacje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Więźby dachowe Czesława Wajdzika.

Niestety, ze względów finansowych zauważalny był brak księgarzy i bibliotekarzy, tych ostatnich obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych.

Wydawnictwo nasze dziękuje Organizatorom i Współwydawcom za miłą atmosferę podczas trwania Targów.

WYSTAWA POLSKIEJ KSIĄŻKI NAUKOWEJ W PRADZE
(listopad 2001 r.)

Praga2001

W dniach 20–30 listopada 2001 roku w pięknej Auli Biblioteki Głównej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (Národni tř 3) odbyła się wystawa polskiej książki naukowej.

Organizatorami ekspozycji byli: Instytut Polski w Pradze, Biblioteka Główna Czeskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Na wystawę, dzięki staraniom polskich wydawców z UMCS i KUL, przygotowano barwny plakat.

Wydawcy polskich wydawnictw uczelnianych prezentowali w Auli Biblioteki Głównej swój dorobek edytorski.

Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu również zaprezentowało swoje publikacje. Na wystawie można było zobaczyć nasze podręczniki, skrypty, Zeszyty Naukowe, Rozprawy, Monografie – (23 pozycje) oraz kolorową dysponendę. Szczególne zainteresowanie wzbudziła praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Soboty, Tadeusza Szulca i Jakuba Tyszkiewicza „Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

Prezentowaliśmy także materiały reklamowe dotyczące działalności naszej Uczelni oraz folder w języku angielskim „Republic of Poland” (KBN), opracowane i wydane przez Biuro Informacji i Promocji.

Książki zgromadzone na wystawie zostały przekazane w darze Instytutowi Polskiemu w Pradze oraz Bibliotece Głównej Czeskiej Akademii Nauk.

Organizowanie takich wystaw pozwala, z jednej strony przybliżyć polską książkę naukową środowiskom polonijnym oraz zwiedzającym, z drugiej – wzbogacić zbiory polskich instytutów i bibliotek naukowych za granicą.

Warto przypomnieć, że nasze Wydawnictwo brało udział we wcześniejszych tego typu ekspozycjach polskiej książki naukowej, zorganizowanych przez SWSzW w Paryżu, Londynie, Lwowie, Wilnie, Rzymie i Sztokholmie.

VIII KRAJOWE TARGI KSIĄŻKI AKADEMICKIEJ ATENA 2001
(listopad 2001 r.)

atena1993

14 XI - 17 XI odbyły się VIII Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2001.

Otwarcie Targów nastąpiło tradycyjnie w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Ceremonię otwarcia Targów prowadziła Krystyna Gołębiowska, Sekretarz Targów ATENA.

W uroczystości otwarcia udział wzięli między innymi: Adam Jamróz, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu; Krzysztof Frąckowiak, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki - Komitecie Badań Naukowych; Józef Lepiech, zastępca dyrektora Departamentu Szkół Wyższych w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu; Andrzej Nowakowski, prezes Polskiej Izby Książki; Janusz Fogler, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek; Andrzej Peciak, prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i . Aniela Topulos, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Targów ATENA i dyrektor Wydawnictw Naukowo-Technicznych.

W Targach udział wzięło 75 wystawców w tym 42 oficyny uczelniane. Wystawcy zajeli 63 stoiska.

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp