DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2008

W 2008 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukazało się 55 tytułów (w tym 4 dodruki), a mianowicie:

 •   5 podręczników (w tym 2 dodruki)

 •   9 skryptów (w tym 2 dodruki)

 •   17 monografii

 •   6 zeszytów z serii Rozpraw

 •   4 wydziałowe Zeszyty Naukowe

 •   12 zeszytów Acta Scientiarum Polonorum

 •   2 publikacje innego typu

Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki, kierownikiem Wydawnictwa dr Ewa Jaworska, a sekretarzem Grażyna Kwiatkowska. W skład redakcji technicznej wchodzą: Halina Sebzda i Teresa Alicja Chmura (łamanie komputerowe), mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz i Janina Szydłowska (opracowanie redakcyjne i korekty), Alina Gebel (łamanie komputerowe, ponadto opracowanie artykułów EJPAU w HTML). Dystrybucją zajmuje się Hanna Mielczarek.

Restrukturyzacja

W roku 2008 nastąpiła restrukturyzacja jednostki, będąca następstwem audytu wewnętrznego przeprowadzonego w roku 2007. Zlikwidowane zostało stanowisko kierownika redakcji technicznej, którego zadania ograniczały się do nadzoru nad właściwym przebiegiem cyklu wydawniczego;ustanowiono natomiast stanowisko kierownika Wydawnictwa o szerszych kompetencjach, wśród których znalazły się m.in.: nadzór nad właściwym przebiegiem cyklu wydawniczego,sporządzanie i realizacjarocznych planów: wydawniczego i rzeczowo- -finansowego Wydawnictwa, sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności wydawniczej Uczelni, dystrybucja i promocja publikacji, zawieranie umów wydawniczych z autorami i tłumaczami oraz umów z recenzentami, planowanie potrzeb w zakresie usług drukarskich, przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w trybie zamówień publicznych, zlecanie poszczególnych publikacji do druku drukarniom, opracowywanie wniosków dotyczących cen usług wydawniczych, ustalanie cen publikacji, negocjowanie rabatów z hurtowymi odbiorcami, zawieranie z nimi stosownych umów.

Powstał nowy regulamin jednostki oraz szereg innych dokumentów formalno-prawnych, m.in. zasady opracowywania planu wydawniczego, wydawania publikacji, zasady kalkulacji cen, promocji i dystrybucji wydawnictw. Wszystkie regulacje znalazły wyraz w Zarządzeniu Rektora nr 74/2008.

Pod koniec roku 2008, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę, wnioskowano o zmianę stanowisk dla pracowników Wydawnictwa, zatrudnionych na stanowiskach starszych techników. Nowe stanowiska: starszy redaktor, redaktor techniczny, operator składu komputerowego – oddają rzeczywisty zakres prac wykonywanych przez pracowników Wydawnictwa.

Przecena i likwidacja wydawnictw

Do likwidacji zaproponowano prace (zwłaszcza Zeszyty Naukowe seria Rozprawy, skrypty i podręczniki) wydane w latach 1986–1999 oraz jedną (skrypt 425B) z roku 2000, których się nie wznawia. Natomiast lista publikacji z lat 2000–2006 przeznaczonych do przeceny wynikała z analizy sprzedaży poszczególnych pozycji w ciągu lat od momentu wydania, aktualnych stanów magazynowych, dotychczasowej ceny oraz szaty edytorskiej. Ostatecznie koszt przedsięwzięcia wyniósł 256 905,80 zł.

Realizacja innych celów postawionych na początku roku 2008

Poprawa reklamy i dystrybucji wydawnictw:

 • Uaktualniono i uporządkowano stronę internetową – publikacje są prezentowane w Internecie natychmiast po wydaniu.
 •   Stosuje się reklamę wysyłaną per Internet na konkretne adresy. Pracownik przygotowuje reklamę (okładka, opis książki, cena, cytaty z recenzji), następnie wyszukuje w Internecie potencjalnych odbiorców (szkoły o określonych profilach, firmy itp.) i wysyła reklamę na konkretny adres.
 • c) Skrócono czas oczekiwania na zamówione książki do 7 dni od złożenia zamówienia.
 • d) Księgarnia w siedzibie Wydawnictwa jest czynna codziennie w godzinach pracy pracowników Wydawnictwa (żaden odbiorca nie odchodzi od drzwi Wydawnictwa z pustymi rękoma).
 • e) Prowadzi się miesięczną analizę sprzedaży, która jest podstawą do działań promocyjnych i przecen.

Obniżenie kosztów i cen wydawnictw dydaktycznych (podręczników i skryptów):

 • Obniżono honoraria autorów.
 • Niemal całkowicie zrezygnowano ze zlecania prac na zewnątrz.
 • Zastosowano elastyczny sposób kalkulowania ceny egzemplarza skryptu, aby był on korzystny zarówno dla budżetu Uczelni, jak i kieszeni studenta.
 • Zastosowano sprzedaż wiązaną – nowy skrypt + starszy podręcznik jako komplet w niższej cenie (dynamizacja sprzedaży).
 • Przeceniono podręczniki i skrypty przestarzałe oraz te, których wysoka cena zmuszała studentów do korzystania z ksero. Dzięki temu zdynamizowano sprzedaż.
 • Zmniejszono koszt wydania Acta Scientiarum Polonorum poprzez zmniejszenie nakładu oraz rozsyłanie czasopisma do konkretnych osób a nie na adresy instytucji.

Targi, wystawy, nagrody

Wydawnictwo, jak corocznie, wzięło udział w XIV Wrocławskich Targach Książki Naukowej odbywających się w marcu. Podczas kwietniowego weekendu w Poznaniu odbyły się XI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Wśród kilkudziesięciu wystawców znalazło się również stoisko Wydawnictwa naszej Uczelni, na którym promowano publikacje naukowe związane z tematem Targów. Jedna z książek – podręcznik autorstwa prof. Romana Kołacza i prof. Zbigniewa Dobrzańskiego, pt. „Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” – została laureatem nagrody „Złote pióro” Rolnicza Książka Roku 2008. Wyróżnienie to przyznało autorom Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich za książkę naukowo-dydaktyczną przydatną w praktyce rolniczej. Natomiast na 12 Targach Książki w Krakowie, w październiku 2008 r., Wydawnictwo prezentowało publikacje na stanowisku, które zostało przyznane jako nagroda za książkę Romana Kołacza i Zbigniewa Dobrzańskiego pt. „Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” w kategorii Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki w roku 2006. W roku 2008 Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych wyróżniło nas nominacją do nagrody za podręcznik „Warzywnictwo” autorstwa Eugeniusza Kołoty, Mariana Orłowskiego i Anity Biesiady.

EJPAU

Wydawnictwo prowadzi obsługę techniczną i administracyjną elektronicznego czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Uniwersities. EJPAU ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej. Składa się z 15 topics odpowiadających dyscyplinom naukowym z dziedzin nauk rolniczych, biologicznych i technicznych, określonym przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Prace publikowane są w języku angielskim. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do tej pory ukazało się 11 roczników, które początkowo składały się z dwóch, a obecnie z czterech numerów każdy.

Pracami Rady Programowej EJPAU kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota. Redakcje trzech serii czasopisma znajdują się w Wydawnictwie UP: seria Biotechnology, której Kolegium Redakcyjnym kieruje prof. dr hab. Małgorzata Robak, seria Geodesy and Cartography pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Borkowskiego prof. nadzw. oraz seria Veterinary Medicine, nad którą czuwa prof. dr hab. Wojciech Zawadzki.

W 2008 r. ukazało się w sumie 98 artykułów, w seriach naszej Uczelni odpowiednio: Biotechnology – 4 art., Geodesy and Cartography – 1 art., Veterinary Medicine – 11 art.

W roku 2008 minęło 10 lat, kiedy to z inicjatywy ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu powołane zostało pierwsze polskie elektroniczne czasopismo naukowe uczelni rolniczych. Obchody odbywały się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w uroczystej sesji wzięli udział rektorzy, którzy uczestniczyli także w posiedzeniu Kolegium Rektorów Polskich Uczelni Rolniczych we Wrocławiu.

Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum ukazuje się w 15 seriach od 2007 r. kwartalnie. Przewodniczącym Rady Programowej Acta… jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, natomiast redakcje poszczególnych serii znajdują się w wydawnictwach uczelni rolniczych, które powołały czasopismo. Trzy serie wydawane są na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: Biotechnologia, Geodesia et Descriptio Terrarum, Medicina Veterinaria, których przewodniczącymi Rad Naukowych są odpowiednio: prof. dr hab. Danuta Witkowska, dr hab. inż. Bernard Kontny prof. nadzw. oraz prof. dr hab. Wojciech Zawadzki.

W roku 2008 w trzech seriach wrocławskich ukazało się w sumie 63 artykuły, z czego 17 autorstwa pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i 13 artykułów autorów zagranicznych.

Wykaz tytułów wydanych w 2008 r.

Podręczniki:

PODRĘCZNIKI

 

Wojciech Zawadzki, red. – Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt.

 

Anna Karczewska – Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych.

 

Michał Mazurkiewicz – Choroby drobiu (dodruk).

 

Maria Wojtatowicz, Regina Stempniewicz, Barbara Żarowska, Waldemar Rymowicz, Małgorzata Robak – Mikrobiologia ogólna.

 

Czesław Wawrzeńczyk – Chemia organiczna (dodruk)

 

SKRYPTY

Danuta Mierzwa – Ekonomia. Elementy teorii mikro- i makroekonomii. Wyd. zmienione i uzupełnione.

 

Halina Kleszczyńska, Janina Kuczera, Mieczysław Kilian (red.) – Laboratorium fizyki, biofizyki i agrofizyki. Wyd. zmienione i uzupełnione.

 

Janusz Madej i in. – Histopatologia zwierząt domowych – polsko-angielski przewodnik do ćwiczeń.

 

Eugeniusz Kołota, Anita Biesiada, Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Jan Krężel – Systematyka, biologia i cechy odmianowe roślin warzywnych.

 

Edward Pawlina, Henryk Geringer, Barbara Kosowska, Wojciech Kruszyński – Genetyka zwierząt.

 

Michał Mazurkiewicz, red.– Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Materiały szkoleniowe.

 

Krystyna Gawęcka, Agnieszka Mironowicz, Chemia nieorganiczna (dodruk).

 

Krzysztof Bielecki, Anna Demczuk, Edward Grzyś, Elżbieta Sacała – Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin.

 

Barbara Kosowska i in. – Genetyka ogólna dla biologów.

 

MONOGRAFIE

Wojciech Kilian – Ocena wpływu temperatury, czasu i koncentracji na cechy reologiczne płynnych zaczynów cementowych.

 

Alicja Krzemińska – Dynamika warunków wodnych w lasach na terenach polderowych – analiza interakcji.

 

Tomasz Tymiński (red.) – Analiza wpływu roślinności sprężystej na warunki hydrauliczne przepływu w korytach zarośniętych (t. I).

 

Beata Głuchowska, Leszek Pływaczyk – Zwierciadło wody gruntowej w dolinie Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym.

 

Jolanta Dąbrowska – Wpływ czynników naturalnych, antropogenicznych i technicznych na jakość wody w zbiorniku Gołuchów.

 

Katarzyna Pawęska, Krzysztof Kuczewski – Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach roślinno-glebowych o różnej eksploatacji.

 

Małgorzata Biniak-Pieróg – Wpływ elementów agrometeorologicznych na zmienność zasobów wodnych gleby w półroczu zimowym.

 

Joanna Amelia Kamińska – Zmiany klimatycznego bilansu wodnego i bilansu cieplnego pszenicy jarej.

 

Laura Radczuk – Modelowanie procesów hydrologicznych w dorzeczu górnej i środkowej Odry.

 

Tomasz Kubik, Witold Paluszyński, Adam Iwaniak, Przemysław Tymków – Klasyfikacja obrazów rastrowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i statystycznych metod klasyfikacji.

 

Adam Roman – Wpływ preferencji kwiatowej na wydajność pyłkową pszczoły miodnej (Apis mellifera L.).

 

Ewa Huszcza – Mikrobiologiczne przekształcenia związków biologicznie aktywnych z grupy steroidów oraz składników wychmielin.

 

Beata Malczewska – Badanie wybranych własności osadów ściekowych w świetle możliwości ich utylizacji.

 

Henryk Orzeszyna, Andrzej Pawłowski, Daniel Garlikowski – Wybrane zagadnienia z zastosowania geosyntetyków w budownictwie wodno-melioracyjnym.

 

Jan Kempiński, Włodzimierz Parzonka – Systemy transportu ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie.

 

Ewa Kozłowska – Proekologiczne gospodarowanie wodą osadową w aspekcie architektury krajobrazu.

 

Szymon Szewrański, Romuald Żmuda (red.) – Prognozowanie efektów środowiskowych spowodowanych wprowadzeniem zasad dobrych praktyk rolniczych.

 

WYDZIAŁOWE ZESZYTY NAUKOWE - ROZPRAWY

Zdzisław Kiełbowicz – Badania nad możliwościami transplantacji nabłonka tylnego rogówki kotów.

 

Władysław Malarz – Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i cechy jakościowe plonu odmian rzepaku jarego.

 

Wojciech Kruszyński – Analiza cech produkcyjnych i funkcjonalnych oraz struktury genetycznej buhajów rasy czerwono-białej urodzonych w latach 1982–1999.

 

Anna Czubaszek – Charakterystyka technologiczna mieszanek mąki pszennej z produktami przemiału owsa.

 

Marek Liszewski – Porównanie technologii uprawy dwóch form jęczmienia jarego pastewnego.

 

INNE

Sprawozdanie rektora.

 

Zeszyty Naukowe - Bibliografie

 

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM 

Medicina Veterinaria 7(1) 2008

 

Medicina Veterinaria 7(2) 2008

 

Medicina Veterinaria 7(3) 2008

 

Medicina Veterinaria 7(4) 2008

 

Biotechnologia 7(1) 2008

 

Biotechnologia 7(2) 2008

 

Biotechnologia 7(3) 2008

 

Biotechnologia 7(4) 2008

 

Geodesia et Descriptio Terrarum 7(1) 2008

 

Geodesia et Descriptio Terrarum 7(2) 2008

 

Geodesia et Descriptio Terrarum 7(3) 2008

 

Geodesia et Descriptio Terrarum 7(4) 2008

 

ZESZYTY NAUKOWE - SERIE WYDZIAŁOWE

Zeszyty Naukowe. Biologia i Hodowla Zwierząt LV, 2007

 

Zeszyty Naukowe. Biologia i Hodowla Zwierząt LVI, 2008

 

Zeszyty Naukowe. Biologia i Hodowla Zwierząt LVII, 2008

 

Zeszyty Naukowe. Rolnictwo XCI, 2007

 

W 2008 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukazały się 54 tytuły, w tym: 5 podręczników, 9 skryptów, 17 monografii, 4 wydziałowe Zeszyty Naukowe, 5 zeszytów serii Rozprawy, 12 zeszytów Acta Scientiarum Polonorum oraz 2 inne o łącznej objętości ok. 482,00 arkuszy wydawniczych w nakładzie 12 490 egzemplarzy.

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp