DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2004

W 2004 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukazało się 55 tytułów, w tym:

 • 4 podręczniki,
 • 11 skryptów,
 • 4 zeszyty serii Monografie,
 • 3 wydziałowe Zeszyty Naukowe,
 • 1 zeszyt serii Bibliografie
 • 21 zeszytów serii Rozprawy,
 • 1 zeszyt serii Konferencje
 • 4 zeszyty Acta Scientiarum Polonorum,
 • 6 innych

o łącznej objętości 532,0 ark. wyd. – w liczbie 14 040 egzemplarzy. Publikacje Wydawnictwa Akademii Rolniczej prezentowane są corocznie na marcowych Wrocławskich Targach Książki Naukowej. W 2004 roku przyznano Wydawnictwu AR wyróżnienie za książkę Jerzego Monkiewicza i Jolanty Wajdzik – Kynologia. Wiedza o psie.

Wydawnictwo prowadzi obsługę techniczną i administracyjną elektronicznego czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Pracami Rady Programowej EJPAU kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, natomiast prof. dr hab. Ewelina Dziuba kieruje Kolegium Redakcyjnym (Editorial Board) serii Biotechnology, prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń – serii Geodesy and Cartography, a prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – serii Veterinary Medicine.

W roku 2004 odbyły się dwa rozszerzone posiedzenia Rady Programowej EJPAU, w których uczestniczyli przewodniczący Kolegiów Redakcyjnych oraz sekretarze serii czasopisma. Pierwsze odbyło się w Poznaniu (czerwiec), a drugie we Wrocławiu (listopad).

Na spotkaniu Rady Programowej w Poznaniu ustalono modernizację stron czasopisma oraz zmianę częstotliwości jego ukazywania na kwartalnik.

Na kolejnym posiedzeniu we Wrocławiu dyskutowano o wprowadzeniu EJPAU na Listę Filadelfijską oraz o ogólnych zasadach punktacji czasopism naukowych i zasadach ich finansowania.

W roczniku 2004 EJPAU (Volume 7) w jego dwóch numerach (Issue 1 i 2), w nowej szacie graficznej, opublikowano 160 artykułów, w tym w seriach, których redakcje znajdują się w Wydawnictwie naszej uczelni:

 • Veterinary Medicine – 14
 • Geodesy and Cartography – 1
 • Biotechnology – 8

Strony czasopisma elektronicznego odwiedza coraz więcej osób – w roku 2001 – 53 833, w 2002 r. – 79 488, w 2003 r. – 100 393, a w roku 2004 – 204 777 osób.

Z dniem 1 października 2001 roku polskie uczelnie rolnicze powołały czasopismo naukowe ACTA SCIENTIARUM POLONORUM z seriami:

 • Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna),
 • Agricultura (Agronomia),
 • Architectura (Budownictwo),
 • Biologia (Biologia),
 • Biotechnologia (Biotechnologia),
 • Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska),
 • Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia),
 • Hortorum Cultus (Ogrodnictwo),
 • Medicina Veterinaria (Weterynaria),
 • Oeconomia (Ekonomia),
 • Piscaria (Rybactwo),
 • Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Leśnictwo i Drzewnictwo),
 • Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza),
 • Technologia Alimentaria (Technologia Żywności i Żywienia),
 • Zootechnica (Zootechnika).

Czasopismem kieruje Rada Programowa, której przewodniczy prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z naszej uczelni.

Redakcje serii zlokalizowane są w wydawnictwach uczelni powołujących czasopismo, z czego 3 redakcje zlokalizowane są w Wydawnictwie Akademii Rolniczej we Wrocławiu: Biotechnologia – z przewodniczącą Rady Naukowej prof. Eweliną Dziubą, Geodezja i Kartografia – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. Andrzejem Świątkiewiczem, Weterynaria – z przewodniczącym Rady Naukowej prof. Wojciechem Zawadzkim. W serii Medicina Veterinaria ukazały się w 2004 roku 2 numery 3(1)2004 i 3(2)2004, natomiast serie Geodesia et Descriptio Terrarum oraz Biotechnologia wydały jeden numer oznaczony jako 3(1-2)2004. Koszty wydania czasopisma Acta Scientiarum Polonorum pochodzą ze środków uczelni wydających daną serię. Egzemplarze każdej serii rozsyłane są do zainteresowanych jednostek organizacyjnych wszystkich uczelni, które powołały czasopismo.

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp