DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - ROK 2009

W 2009 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukazało się 67 tytułów (w tym 11 dodruków) w nakładzie 16 644 egzemplarzy, w tym:

 • 7 podręczników (w tym jeden dodruk)
 • 16 skryptów (w tym 10 dodruków)
 • 22 monografie
 • 2 Zeszyty Naukowe, seria Rozprawy
 • 4 Zeszyty Naukowe (2 serii Rolnictwo i 2 serii Biologia i Hodowla Zwierząt)
 • 12 zeszytów Acta Scientiarum Polonorum
 • 2 tomy konferencyjne
 • 4 publikacje innego typu.

Do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej wydawnictwo, za pośrednictwem Biblioteki Głównej, przekazało wszystkie publikacje naukowe wydane w roku 2008 i 2009 oraz przygotowało i przekazało 14 rozpraw habilitacyjnych opublikowanych przed rokiem 2008.
Zespół redakcyjny tworzą: prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki – redaktor naczelny, dr Ewa Jaworska – kierownik, Grażyna Kwiatkowska – sekretarz, Halina Sebzda i Teresa Alicja Chmura – łamanie komputerowe, Alina Gebel – łamanie komputerowe oraz opracowanie komputerowe EJPAU w HTML, mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz – starszy redaktor i Janina Szydłowska – redaktor techniczny. Pani Hanna Mielczarek, zajmująca się dotąd dystrybucją, odeszła na emeryturę. Reklamą i dystrybucją publikacji zajmuje się cały zespół.

Remont

Wiosną w siedzibie wydawnictwa przy ul. Sopockiej 23 został przeprowadzony gruntowny remont pomieszczeń, uwzględniający malowanie ścian, wymianę podłóg, sieci grzewczo- -kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Targi, kiermasze i konferencje

Oferta wydawnicza uczelni była prezentowana:

 • 3–6 marca w Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania) podczas El Libro Cientifico Polaco (Dni Polskiej Książki Naukowej w Madrycie);
 • 18–20 marca na XV Wrocławskich Targach Książki Naukowej, organizowanych na Politechnice Wrocławskiej;
 • 6–8 maja na II Spotkaniach z Książką Akademicką w Lublinie;
 • 25 czerwca podczas konferencji „Środowisko rolnicze i produkcja roślinna w rolnictwie zrównoważonym” w Szklarskiej Porębie;
 • 9–10 lipca we Wrocławiu na konferencji „Ekonomika i organizacja rolnictwa w teorii  i praktyce”;
 • 24–25 września podczas konferencji „Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności” we Wrocławiu;
 • 24–25 września na konferencji „Współczesne problemy gospodarki wodnej”;
 • 6 października na konferencji „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt” we Wrocławiu;
 • 15–17 października na semestralnym kiermaszu książek naukowych w gmachu Centrum Naukowo-Dydaktycznego, zorganizowanym przez wydawnictwo, na który zaproszeni zostali inni wydawcy książek naukowych. Studenci i pracownicy naukowi mogli zakupić publikacje ok. 10 uczelnianych wydawnictw oraz – dzięki ekspozycji księgarni – wydawnictw komercyjnych;
 • 19–20 października na semestralnym kiermaszu książek naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Oferta dydaktyczna

Pracownicy wydawnictwa przygotowali zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studium doktoranckiego z zakresu kultury języka w publikacjach i wystąpieniach naukowych. W roku 2009 zajęcia pt. „Autoprezentacje” były prowadzone dla doktorantów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Czasopisma

31 lipca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonał oceny parametrycznej czasopism, przyznając naszym
seriom ASP po 4 pkt. i ZN Rolnictwo – 4 pkt. Natomiast EJPAU oraz ZN Biologia i Hodowla Zwierząt miały już po 4 pkt. i nie były zgłaszane do ewaluacji.

Bazy indeksujące czasopisma

W roku 2009 z inicjatywy wydawnictwa podpisane zostały umowy z następującymi bazami rozpowszechniającymi
i indeksującymi czasopisma: Index Copernicus, CAB International of Nosworthy Way, EBSCO Publishing, PSJC – Polish Scientific Journal Contents.

EJPAU

Wydawnictwo publikuje ogólnopolskie elektroniczne czasopismo Electronic Journal of Polish Agricultural Uniwersities. Przewodniczącym Rady Programowej EJPAU jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota. Redakcje trzech z
piętnastu serii czasopisma znajdują się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: seria Biotechnology, której kolegium redakcyjnym kieruje prof. dr hab. Małgorzata Robak, seria Geodesy and Cartography pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego, prof. nadzw. oraz seria Veterinary Medicine, nad którą czuwa prof. dr hab. Wojciech Zawadzki. W roku 2009 ukazały się w czasopiśmie 72 artykuły autorów różnych uczelni, w Biotechnology – 1 artykuł, w Geodesy and Cartography – 0, w Veterinary Medicine – 12. W 2009 r. odbyły się dwie rady programowe – w Krakowie (17–18 czerwca) oraz w Warszawie (3–4 grudnia).

Acta Scientiarum Polonorum

Ogólnopolskie czasopismo Acta Scientiarum Polonorum ukazuje się w 15 seriach, od 2007 r. kwartalnie.
Przewodniczącym Rady Programowej Acta… jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, natomiast redakcje poszczególnychserii znajdują się w wydawnictwach uczelni rolniczych, które powołały czasopismo. Trzy serie wydawane są na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: Biotechnologia, Geodesia et Descriptio Terrarum, Medicina Veterinaria, których przewodniczącymi Rad Naukowych są odpowiednio: prof. dr hab. Danuta Witkowska, dr hab. Bernard Kontny, prof. nadzw. oraz prof. dr hab. Wojciech Zawadzki.

Wykaz tytułów wydanych w 2009 r.LP.

TYP PUBLIKACJI

AUTOR

TYTUŁ

KOLEJNOŚĆ WYDANIA

NAKŁAD

ARK. WYD.

1.

podręcznik

Fudali E.

Antropogeniczne zmiany w ekosystemach. Transformacje roślinności

1

300

5,5

2.

podręcznik

Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. (red.)

Mikrobiologia żywności. Teoria i ćwiczenia

1

300

12,1

3.

podręcznik

Biernat J. (red.)

Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu człowieka

1

600

8,2

4.

Skrypt

Madej J.A., Houszka M., Nowak M., Dzimira S., Kapuśniak V.

Technika badań patomorfologicznych zwierząt domowych. Przewodnik do ćwiczeń

2

600

8,9

5.

Skrypt

Wojtkowiak-Gębarowska E., Pietr S.J., Stankiewicz M., Kucińska J.

Wybrane zagadnienia i materiały do ćwiczeń z mikrobiologii

1

300

9,8

6.

Skrypt

Buniak W., Jagiełło E.

Chemia ogólna. Działy wybrane i ćwiczenia

2

300

9,6

7.

Skrypt

Kulisiewicz Z., Wierzbicki H., Zwolińska- -Bartczak I., Żuk B.

Metody hodowlane. Przewodnik do ćwiczeń

2

300

4,9

8.

Skrypt

Mierzwa D.

Ekonomia. Elementy teorii mikro- i makroekonomii

3

470

11

9.

Skrypt

Pawlina E., Kruszyński W.

Podstawy hodowli zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń

1

300

6,5

10.

Skrypt

Bielecki K., Demczuk A., Grzyś E., Sacała E.

Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin

dodruk

900

8

11.

Skrypt

Szlachta J. (red.)

Niekonwencjonalne źródła energii

dodruk

200

9,5

12.

Skrypt

Zawadzki W., Dejneka J., Zięba D.

Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii zwierząt

dodruk

200

11,8

13.

Skrypt

Witkowska D., Rodziewicz A.

Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń

dodruk

300

5,5

14.

Skrypt

Kołek T., Osipowicz B.

Chemia ogólna z elementami chemii analitycznej

dodruk

300

18,3

15.

Skrypt

Pływaczyk A., Kowalczyk T.

Gospodarowanie wodą w krajobrazie

dodruk

300

6,9

16.

Skrypt

Tajner-Czopek A., Kita A.

Analiza żywności. Jakość produktów spożywczych

dodruk

300

6,9

17.

Rozprawa

Kalinowski J.

Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych

1

100

23,3

18.

Rozprawa

Szajsner H.

Analiza efektów działania promieniowania laserowego na ziarniaki wybranych genotypów roślin zbożowych

1

100

5,9

19.

Monografia

Janik G.

Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej

1

124

6,4

20.

Zeszyt Naukowy

Chudoba k. (red.)

Biologia i hodowla Zwierząt LVIII

1

100

10,5

21.

Monografie

Nyc K., Pokładek R.,

Eksploatacja systemów melioracyjnych podstawą racjonalnej gospodarki wodnej w środowisku przyrodniczo-rolniczym

1

150

5,2

22.

Monografie

Krasnowska G., Pęksa A. (red.)

Food quality and safety

1

200

18,6

23.

Monografie

Kopeć W., Korzeniowska M. (red.),

Food technology operations new vistas

1

200

22,1

24.

Monografie

Łuczycka D.

Cechy elektryczne ziaren pszenicy

1

100

5,7

25.

Monografie

Trziszka T., Oziembłowski M. (red.)

New concepts in food evaluation. Nutraceuticals-analyses- -consumer

1

200

25

26.

Monografie

Niedźwiecka- Filipiak I.,

Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo- -zachodniej

1

300

24

27.

Monografie

Wojciechowski W.

Znaczenie międzyplonów ścierniskowych w optymalizacji nawożenia azotem pszenicy jakościowej

1

100

7,5

28.

Monografie

Licznar P.

Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych

1

100

13

29.

Monografie

Szewrański Sz.

Rozbryzg jako forma erozji wodnej gleb lessowych

1

100

10,3

30.

Monografie

Stępień B,

Modyfikacja cech mechanicznych i reologicznych wybranych warzyw pod wpływem różnych metod suszenia

1

100

9,9

31.

Monografie

Dąbrowski J.

Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność instalacji

1

300

8,5

32.

Monografie

Wajdzik Cz., Dąbrowski J.

Tradycyjne więźby dachowe, wyd. 4 poprawione, rozszerzone

1

300

12,2

33.

Monografie

Tańska-Hus B.

Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków

1

100

11,2

34.

Monografie

Szymańska-Pulikowska A.

Jakość wód podziemnych w obszarze potencjalnego oddziaływania składowisk odpadów komunalnych

1

150

10

35.

Monografie

Anioł M.

Pozostałość po ekstrakcji chmielu nadkrytycznym dwutlenkiem węgla jako źródło technologicznie użytecznych substancji

1

100

6,5

36.

Monografie

Wyka J.

Stan odżywiania ludzi po 60. roku życia w aspekcie uwarunkowań żywieniowych, zdrowotnych, środowiskowych i socjodemograficznych

1

100

10,4

37.

Monografie

Borcz Z., Niedźwiecka-Filipiak I., Zaniewska H.

Transformacje miasto-wieś, wieś-miasto

1

200

9,6

38.

Monografie

Molski T.

Wpływ warunków filtracji naporowej na stateczność ziemnych budowli hydrotechnicznych i podłoża

1

150

10,2

39.

Monografie

Gubańska R.

Budynki i budowle dolnośląskich folwarków

1

150

11,4

40.

Zeszyty Naukowe

Chudoba k. (red.)

Biologia i hodowla Zwierząt LIX

1

100

12,1

41.

Zeszyty Naukowe

Spiak Z. (red.)

Rolnictwo XCIV

1

100

6

42.

Zeszyty Naukowe

Spiak Z. (red.)

Rolnictwo XCV

1

100

~11,4

43.

Inne

 

Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2008

1

100

9,3

44.

Konferencje

Szlachta J. (red.)

X Międzynarodowa konferencja naukowa. Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej

1

150

11,1

45.

Inne

Mazurkiewicz M. (red.)

Specjalizacyjne studium podyplomowe dla lekarzy weterynarii. Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Materiały szkoleniowe. Zeszyt 2

1

400

17,7

46.

Inne

Mazurkiewicz M. (red.)

suplement do poz. 45

1

150

1,1

47.

Konferencje

Trziszka T. (red.)

Quality and safety in food production chain

1

200

14,8

48.

 

Witkowska D. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 8(1)2009

1

200

2,4

49.

 

Witkowska D. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 8(2)2009

1

200

2,4

50.

 

Witkowska D. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 8(3)2009

1

200

3,1

51.

 

Witkowska D. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 8(4)2009

1

200

2,6

52.

 

Kontny B. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1)2009

1

200

3,4

53.

 

Kontny B. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum 8(2)2009

1

200

4,7

54.

 

Kontny B. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum 8(3)2009

1

200

3

55.

 

Kontny B. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum 8(4)2009

1

200

~4

56.

 

Zawadzki W. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Medicina Veterinaria 8(1)2009

1

200

3,2

57.

 

Zawadzki W. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Medicina Veterinaria 8(1)2009

1

200

1,9

58.

 

Zawadzki W. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Medicina Veterinaria 8(1)2009

1

200

2,4

59.

 

Zawadzki W. (red.)

Acta Scientiarum Polonorum, Medicina Veterinaria 8(1)2009

1

200

3,4

60.

Podręcznik

Trziszka T. (red.)

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

1

500

27,5

61.

Podręcznik

Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B., Rymowicz W., Robak M.

Mikrobiologia ogólna

dodruk

600

8,5

62.

Skrypt

Gawęcka K., Mironowicz A.

Chemia organiczna. Ćwiczenia

3

300

11,1

63.

Skrypt

Kleszczyńska H., Kilian M., Kuczera J.

Laboratorium fizyki, biofizyki i agrofizyki

dodruk 4

1000

13,5

64.

Skrypt

Drozd J., Licznar M., Licznar S.E., Weber J.

Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii

dodruk 3

500

15,5

65.

Inne

Mazurkiewicz M.

Specjalizacyjne studium podyplomowe dla lekarzy weterynarii. Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Materiały szkoleniowe. Zeszyt 1

dodruk 1

50

15,8

66.

Monografia

Czaban S., Czamara A., Czamara W., Fiałkiewicz W., Kajewski I., Nachlik E., Mokwa M.

Assessment of antropogenic impacts on water bodies in agricultural catchment

1

100

~10,0

67.

Monografia

Tymków P.

Application of photogrammetric and remote-sensig methods for identification of resistance coefficients of high water flow in the river valleys

100 

~10,0

Podsumowanie

16 644

652,7

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp